Laden Activiteiten
Dit activiteit is voorbij.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering 16 april 2018
 3. Bespreken lidmaatschap en entreegelden 2019
 4. Jaarverslag carnavalsjaar 2018
 5. Bestuursverkiezing
  • Periodiek aftredend en herkiesbaar is Peter Bosman.
  • Aftredend en niet herkiesbaar zijn Inge Jentink en Geert Korte.
  • Het bestuur is voornemens om één van de vrijgekomen vacatures weer op te vullen en stelt Femke Franken-Peters kandidaat.
  • Volgens artikel 5.1 van het huishoudelijk reglement kunnen 22 leden een kandidaat voor het bestuur stellen, in een gezamen­lijke ondertekening en een verklaring dat de voorgestelde kandi­daat een eventuele verkiezing aanvaardt. Deze schriftelijke kandidaatstelling moet 48 uur voor de verga­dering bij de voorzitter zijn ingele­verd.
 6. Financiële bijdrage uit potje ‘subsidie gemeente Montferland t.b.v. de wagenbouwers’. (Dit is het Wagenbouwfonds waarvoor tot 11 november 2018 een plan van aanpak kan worden ingediend. Voor meer informatie zie onze website)
 7. Financiële ondersteuning gemeente Montferland bij het huisvesten van wagenbouwers. (Fonds huisvesting carnavalsgroepen, voor meer informatie zie onze website).
 8. Privacyverklaring De Vrolijke Drammers
 9. Bespreken pronkzittingen, carnaval en optocht 2019
 10. Het Hart van Loil
 11. Mededelingen en ingekomen stukken
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
Ga naar de bovenkant