Medio 2015 kreeg de Kontaktraad Loil van de gemeente Montferland de vraag voorgelegd of Loil het gemeenschapsgebouw De Zomp over wilde nemen. Woensdag 25 januari jl. presenteerde de werkgroep van de Kontaktraad haar standpunt aan de verenigingen.

De vertegenwoordigers van de aanwezige verenigingen reageerden positief op het gepresenteerde haalbaarheidsonderzoek opgesteld door ICS in samenwerking met de werkgroep accommodaties van de Kontaktraad.
Na een jaar van vele onderzoeken, gesprekken met allerlei personen en instanties, bezoeken aan gemeenschapsgebouwen in andere plaatsen, overleg en terugkoppeling naar de Loilse verenigingen, het opstellen van stukken zoals de intentieverklaring van deze verenigingen, financiële onderzoeken, schetstekeningen enz. enz., is onder voorwaarden begin februari een positief antwoord aan de gemeente gegeven.
Omdat de Zomp dusdanig verouderd is en te beperkt is om als gemeenschapsgebouw voor alle verenigingen en andere doeleinden te voldoen wordt ingezet op nieuwbouw.

Het haalbaarheidsonderzoek en het standpunt van de Kontaktraad is onlangs ook mondeling toegelicht aan het college van burgemeester en wethouders.

Met het ‘ja, maar’- antwoord aan de gemeente is de eerste stap naar nieuwbouw gezet. Afhankelijk van de reactie van de gemeente hierop, kan daarna eventueel verder gewerkt worden aan de keuze voor de plek, het ontwerp, noodzakelijke ruimte, financiering enz. Hierover kunnen dan alle Loilenaren meepraten.

Op maandag 20 maart 2017 wordt daartoe een bijeenkomst georganiseerd. Zet dat vast in uw agenda, plaats een aanvangstijd worden nog nader bekend gemaakt. Een concept-schets zal dan als ‘praatplaat’ dienen waarop iedereen dan commentaren, ideeën, suggesties, belemmeringen e.d. kan geven.