Plannen Gemeenteraad en Wethouder gaan Sv. Loil hard raken
Linksom of rechtsom gaat het gemeentelijke beleid met betrekking tot de sportaccommodaties de
Sv. Loil hard raken. De gemeente gaat €200.000= bezuinigen op het onderhoud van alle voetbalvelden in Montferland. Dit is een bezuiniging van 66%. Deze bezuiniging is door “onze” gemeenteraad opgedragen aan de Wethouder. Zij noemen het een kans voor de verenigingen. Ik zie het als angst van de gemeenteraad om aan de inwoners van Montferland de boodschap te vertellen. Dat mogen de verenigingen doen. Wij (11 voetbalverenigingenuit Montferland) hebben heel veel inspanning geleverd om te onderzoeken wat WEL mogelijk is. De verenigingen komen tot een bezuiniging van €75.000,=. Dat is 24%!
Maar de wethouder vindt dit niet genoeg. Er zal €200.000,= bezuinigd moeten worden, immers dat is per 1-1-2018 al opgenomen in de begroting van de gemeente! Deze bezuiniging is op geen enkele wijze te begrijpen en niet te realiseren en niet uit te leggen. De enige manier die overblijft is dat alle voetballers van alle verenigingen ongeveer €50,= per jaar meer contributie moeten gaan betalen.
De Wethouder en gemeenteraad geven aan dat er naar “clustering” en samenwerking gekeken moet gaan worden. Zij hanteren daarbij 4 á 5 cirkels. Waarom? Nou er zijn 11 kernen dus 4 á 5 cirkels. Dat is de politiek logica. Tussen de regels door leest u dat de centralisering belangrijker is dan leefbaarheid in de (kleine) kernen… Een verkeerde ontwikkeling voor de leefbaarheid van ons dorp.
Een aantal verenigingen voeren inmiddels gesprekken of hebben al wel een vorm van samenwerking. Zeddam en St Joris, Stokkum en VVL en het aftasten tussen ’t Peeske en de Sprinkhanen. Maar dit levert bij lange na niet de beoogde bezuiniging op.
Sterker nog er zal door de gemeente veel geïnvesteerd moeten gaan worden om “clustering” te realiseren.
Sv. Loil kiest er voor om eerst de eigen leden aan het woord te laten, een visie te bepalen en aan de hand daarvan een goed onderbouwde en een gedragen keuze te maken voor de toekomst. Dat kost wel tijd.

Sv. Loil kijkt verder naar het jaar 2030
Het bovenstaande maakt mij strijdbaar, niet alleen voor onze club maar ook voor de leefbaarheid van ons dorp. Naast bovenstaande ontwikkelingen zien wij natuurlijk ook andere ontwikkelingen. De Zomp (waaronder de kantine) wil de gemeente afstoten. Samen met alle verenigingen uit Loil gaan we hier iets moois van maken (als de politiek ook meewerkt).
Daarom starten we met het ontwikkeling van onze toekomstvisie onder de werktitel “Sv. Loil 2030” waarbij onze leden onder begeleiding van de KNVB opzoek gaan naar wat Sv. Loil is en hoe Sv. Loil er in 2030 uit zou moeten zien. De eerste stap in dit traject is gezet. Dit proces zal het komende jaar heel belangrijk zijn, waarbij een bijdrage van veel leden gevraagd wordt. Het doel is dat de leden gaan bepalen waarom we Sv. Loil zijn, wat dat dan voor de leden van Sv. Loil inhoudt. Het bestuur geeft ondersteuning aan dit proces maar zal zelf niet actief deelnemen aan dit proces. De procesbegeleider van de KNVB en een nog te installeren stuurgroep zal de leiding hebben over dit proces. Dit proces kost tijd. Vandaar dat de uitkomst pas rond de volgende winterstop bekend zal zijn.
Gezien alle ontwikkelingen rondom en binnen Sv. Loil zou je kunnen denken, “het proces wordt laat opgestart”. Ik denk dat het juist nu de tijd is om het proces te starten. Contouren van de toekomst krijgen langzaam een vorm. Dat maakt het maken van een reële toekomstvisie voor de Sv. Loil makkelijker. De uitkomst kan en wil ik niet voorspellen, de leden komen nu zelf aan zet.

Exploitatie Sv. Loil haalbaar door besluit ledenvergadering
Leden hebben op de buitengewone algemene ledenvergadering van maandag 16-01-2017 unaniem(!) gekozen voor realisatie van exploitatie en dus “verplicht” draaien van kantine diensten door de seniorenteams. De exploitatie staat door tekort aan vrijwilligers namelijk onder druk. Het bestuur heeft op de vergadering voorgesteld om in te stemmen met het verplichten van het draaien van kantine diensten. Dit zal voor de volgende algemene ledenvergadering (november 2017) geëvalueerd worden.
Omdat het bestuur het resultaat van het proces leidend wil laten zijn is er nu nog niet voor gekozen om alle leden (of ouders) te verplichten om vrijwilligerswerk te gaan doen bij je eigen club. Binnen het bestuur is wel de gedachte dat als je bij Sv. Loil wilt voetballen het vanzelfsprekend is dat je naast zelf voetballen ook iets doet voor je club om te kunnen voetballen.

Keus nieuwe Sv. Loil shirt
Tijdens de algemene leden vergadering zijn de stemmen via social media en in de vergadering geteld. De uitkomst hiervan is dat de leden voor het shirt van Erima gekozen is. De volgende stap is om tot concrete afspraken te komen met de leverancier en verdere invulling te geven aan de kledinglijn van Sv. Loil.

Intentieverklaring gebruik kunstgrasveld op de site
Voor het gebruik van het kunstgrasveld heeft het bestuur van Sv. Loil een intentieverklaring opgesteld. Hierin staan een aantal spelregels en afspraken die wij na willen streven bij het gebruik van het kunstgrasveld om de overlast in de omgeving niet onnodig te vergroten. De intentieverklaring staat op de site van Sv. Loil. De leden kennen als het goed is de belangrijkste punten uit de verklaring en worden geacht hierna te handelen.

Kunstgrasveld sneeuwvrij
Waar een klein clubje groot in kan zijn! Onze vrijwilligers Rob Mos, Eef Sweers en Frans Wanders, ondersteund door de andere leden van onze VUT-ploeg, hebben het kunstgrasveld sneeuwvrij gemaakt en extra onderhoud aan het kunstgrasveld gepleegd. IEDEREEN was dol enthousiast dat er bij Sv. Loil wel gevoetbald kon worden en bij omliggende verenigingen (ook met kunstgras) niet. Dat zet Sv. Loil wederom op de kaart. Leuke bijkomstigheid is dat juist verenigingen met eigen kunstgrasvelden bij ons op bezoek kwamen om te spelen omdat zij hun veld niet sneeuwvrij gemaakt hadden.

ING Pitch verlengt!
Het is altijd goed om met positieve zaken af te sluiten. Naast dat onze leden de toekomst samen gaan bepalen is het onder leiding van Johnny Berendsen gelukt om de ING weer voor 3 jaar aan Sv. Loil te verbinden. De komende 3 seizoen krijgt Sv. Loil per jaar een bedrag van €15.000,= van de ING. Dit bedrag is niet vrij te besteden maar moeten we wel gebruiken voor onderwerpen die wij aangedragen hebben bij de ING. Daarbij zijn de aandachtsvelden “jeugd”, “duurzaamheid” en “vrouwenvoetbal” belangrijke aandachtspunten.

Samengevat: Sv. Loil leeft! En met inzet van iedereen zal dit nog jaren doorgaan…..