Fonds Algemeen Belang Loil (ABL)

Doel

Doel van dit Leefbaarheidsfonds is de leefbaarheid, de aantrekkelijkheid en geschiktheid om in Loil te wonen, werken en verblijven, in stand te houden dan wel te verbeteren. Instellingen, verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen uit Loil die een activiteit/evenement op het terrein van sport, jeugd- en jongerenwerk, recreatie, cultuur, maatschappelijke dienstverlening en/of de volksgezondheid of een jubileum willen organiseren, kunnen, een geldelijke bijdrage aanvragen bij de Stichting Kontaktraad Loil (hierna te noemen Kontaktraad).

Naast activiteiten/evenementen kan door de Kontaktraad een bijdrage worden verleend in de bekostiging van uitvoeringswerkzaamheden of materialen in het kader van een project (bijv. buurtwerk, renovatie, herstel, aanschaf materialen/hulpmiddelen) of de kosten voor verdere fondsverwerving. Ook hiervoor dient een aanvraag bij de Kontaktraad te worden ingediend.

Kosten voor verbruiksmaterialen worden uitgesloten.

Aan deze subsidieaanvragen/-verstrekkingen worden door de Kontaktraad de hieronder vermelde algemene voorwaarden gesteld.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Aanvraag in overeenstemming doel ABL

Een aanvraag moet in overeenstemming zijn met de hierboven omschreven doelen en wordt gedaan door een groep (buurt-)bewoners, een vereniging, een stichting of instelling zonder winstoogmerk of commerciële doelstelling.

Artikel 2. Activiteiten/evenementen

Het te organiseren activiteit/evenement:

 1. moet in Loil georganiseerd en gehouden worden;
 2. en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de saamhorigheid van de gemeenschap;
 3. en moet voor de gehele of een gedeelte van de plaatselijke gemeenschap van belang zijn;
 4. en mag geen commercieel, politiek of religieus karakter hebben;
 5. en moet toegankelijk zijn voor inwoners van Loil en evt. voor bezoekers van buiten.

Artikel 3. Frequentie van toekenning

Subsidiëring van een activiteit/evenement met een repeterend karakter dient per jaar aangevraagd te worden.

Artikel 4. Meerdere aanvragen

Als eenzelfde aanvrager op jaarbasis voor meerdere evenementen subsidie wil aanvragen, behoudt de Kontaktraad zich het recht voor om niet alle aanvragen te honoreren en/of kan een korting op de gevraagde bedragen toepassen.

Artikel 5. Wijze van aanvraag

Een aanvraag voor een bijdrage uit het “Fonds Algemeen Belang Loil “ dient schriftelijk te gebeuren minimaal de volgende informatie te bevatten:

 1. naam en adres van de aanvrager;
 2. een nauwkeurige omschrijving van het te organiseren activiteit/evenement inclusief datum waarop, en de motivering op welke wijze die activiteit bijdraagt aan de leefbaarheid/het algemeen belang van Loil;
 3. op welke wijze er door de aanvrager een redelijke eigen bijdrage wordt geleverd;
 4. een gespecificeerde begroting van inkomsten en uitgaven voor het te organiseren activiteit/ evenement, voorzien van een toelichting per begrotingspost;
 5. afschriften van toegekende sponsor- en subsidieaanvragen zoals die voor dit activiteit/evenement zijn ingediend bij derden;
 6. een bank-/gironummer waarop een eventueel toegekende financiële bijdrage, door de Kontaktraad, kan worden overgemaakt.

De Kontaktraad kan te allen tijde een verzoek doen tot verstrekking van aanvullende relevante informatie.

Artikel 6. Beslissing toekenning bijdrage

Indien het ABL op enig moment uitgeput is of reeds vanuit het ABL gedane toezeggingen de inhoud van het Fonds overschrijden, worden eventuele volgende aanvragen niet gehonoreerd.

Beslissingen, toekenningen van een bijdrage, zullen door de Kontaktraad schriftelijk en beargumenteerd aan de aanvragende instellingen, verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen kenbaar worden gemaakt.

Bezwaar tegen de beslissing(en) is niet mogelijk.

Artikel 7. Uitbetaling bijdrage

Betaling van de gevraagde bijdrage vindt in principe plaats nadat de activiteit/het evenement heeft plaatsgevonden.

Op verzoek van de aanvrager kan de Kontaktraad overgaan tot uitbetaling van een voorschot op de bijdrage. Indien de activiteit c.q. het evenement waarvoor vooraf een financiële bijdrage is verleend geen doorgang vindt, vervalt het recht op de bijdrage. De Kontaktraad behoudt zich het recht voor om dit betaald voorschot terug te vragen.

Artikel 8. Verificatie van kosten

De Kontaktraad behoudt zich het recht voor om na afloop van de activiteit/het evenement inzage te hebben in de daadwerkelijke kosten van het door de Kontaktraad gesubsidieerde activiteit/evenement.

In een dergelijke situatie dient de ontvanger van de bijdrage, op verzoek van de Kontaktraad, na afloop van de activiteit/het evenement de volgende bescheiden te overleggen:

 1. een gespecificeerd overzicht van alle werkelijke inkomsten en uitgaven van de activiteit/het evenement;
 2. de op de in het overzicht verantwoorde inkomsten en uitgaven betrekking hebbende bescheiden.

Indien na schriftelijk verzoek van de Kontaktraad en 3 maanden na het plaatsvinden van de activiteit/het evenement, de hierboven genoemde bescheiden niet zijn verstrekt, kan de Kontaktraad beslissen de bijdrage te laten vervallen.

Artikel 9. Kostendekkende bijdragen derden

Indien een activiteit/evenement, waarvoor de instellingen, verenigingen, stichtingen of

bewonersgroepen al kostendekkende bijdragen van derden hebben ontvangen, dient het door

de Kontaktraad beschikbaar gestelde bedrag op eerste verzoek van de Kontaktraad aan de

Kontaktraad terug te worden betaald.

Artikel 10. Publiciteit

In publiciteitsuitingen van de aanvrager maakt zij kenbaar dat het project of activiteit mede tot stand is gekomen door steun van de Stichting Kontaktraad Loil uit het Fonds ABL.

Artikel 11. Slotbepaling

In bijzondere gevallen kan de Kontaktraad afwijken van de bepalingen van deze voorwaarden.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien of onduidelijk zijn, beslist de Kontaktraad.