De Plattelandsraad is een raad die een adviserende rol heeft t.a.v. Burgemeester en wethouders in de gemeente Montferland en wel specifiek gericht op belangenbehartiging van bewoners en ondernemers in het buitengebied. Sinds de oprichting in 2006 zijn er al heel wat punten de revue gepasseerd. In de afgelopen 12 maanden hebben wij de volgende punten op de agenda voorbij zien komen.
We zijn dit seizoen begonnen met een gesprek met de brandweer, waarin tips werden uitgewisseld op gebied van brandpreventie en dan met name gericht op huizen/gebouwen in het buitengebied.  Brandveiligheid blijft 100% de verantwoordelijkheid van de mensen zelf.
Voorts kwam ook te sprake 3de herziening bestemmingsplan buitengebied, hierin hebben we aangegeven dat we in het kader van duurzame energie zonepanelen op daken van gebouwen wel zien zitten , maar niet op akkers van ons mooie landelijke buitengebied, dat geeft een verrommelend aanzicht.  Ook hebben we ons uitgesproken tegen verondieping van waterplassen en de gevolgen die dit heeft voor woon- en leefomgeving van direct betrokken burgers. Het oprichten van landgoederen kwam ook op onze agenda voor, we moeten oppassen voor versnippering van tal van landgoederen in de gemeente. Ook is geageerd tegen plaatsing van 4 windmolens op locatie de “Bijvanck”, tussen Loil en Angerlo.

Een zwaar punt in overleg met de gemeente was het tracé besluit ontbrekende schakel N316, en om uit oogpunt van verkeersveiligheid het landbouwverkeer op deze weg en de rondweg van Zeddam te krijgen. We doen ons best om Gemeente en Provincie hiervan te overtuigen. Tenslotte is het realiseren van een klimaatzone in Montferland en in samenhang met verkavelen ter sprake gekomen. Voor groei door het vergroten van huiskavels, verminderen van veldkavels, afstandsverkorting en samenvoeging van percelen zagen wij wel mogelijkheden in, het realiseren van de agrarische structuurverbetering, maar op dit moment is het enorm stil rond dit project.

Bovengenoemde punten zijn allen meermaals besproken met de betrokken wethouders en in voorkomende gevallen met betrokken buurtbewoners en of Dorpsraden. In voorkomende gevallen is een schriftelijke zienswijze ingediend bij College van B&W Montferland en of Provincie. We krijgen het gevoel dat onze stem meer en meer gehoord wordt en dat we als Plattelandsraad serieus worden genomen. Zo zijn onze geplaatste opmerkingen m.b.t. de 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied door B&W grotendeels overgenomen en wordt op ons aangeven een nadere studie verricht op verkeerstechnische veiligheidsaspecten in het plan “gat van Roelofs”. Dat geeft hoop voor de toekomst en is een belangrijke reden voor de Plattelandsraad om door te gaan op de ingeslagen weg. Punten die nu op de agenda staan zijn: Terugtreden van de gemeente uit de regio Achterhoek, asbest sanering, glasvezel buitengebied, windmolens en zandwinning Werfhout (gat van Roelofs).
Ook maken we van de gelegenheid  gebruik u nogmaals te wijzen op  onderbezetting van onze Raad. Bent u woonachtig in, of heeft u affiniteit met, het buitengebied rondom Stokkum, Kilder, Braamt of Zeddam en lijkt het u leuk om deel te nemen aan de plattelandsraad? Neem dan contact op met ons op. Samen gaan we voor een leefbaar buitengebied in Montferland!

Wilt u meer weten over de Plattelandsraad of wilt u zich hiervoor aanmelden, dan kunt u contact opnemen met René Derksen, telefoon: 06-10116966Email: rbderkse@worldonline.nl