Maandag 28 juni aanstaande houdt de Stichting Kontaktraad Loil haar jaarvergadering 2020. Door de Covid- beperkingen is deze enkele keren uitgesteld.
De vergadering is openbaar en begint om 29.30 uur. Zij wordt gehouden in de kantine van het gemeenschapsgebouw aan de Wehlseweg in Loil.

Agenda jaarvergadering Kontaktraad Loil 28 juni 2021

Locatie: ’t Hart van Loil – gemeenschapsgebouw de Zomp- Wehlseweg 42 te Loil.
Aanvang: 19:30 uur.
1. Opening.
2. Notulen jaarvergadering 28 september 2020.
3. Bestuurlijke mutaties:
a. Aangetreden: Edwin van Onna, Femke Schuurman.
b. Afgetreden: Gerard Gies.
4. Financieel verslag door penningmeester.
a. Kascommissie.
b. Begroting 2021.
5. Vaststellen diverse tarieven.
6. Dorpsvisie Loil 2020-2030: terugblikken en vooruit kijken.
a. Commissie communicatie.
b. Commissie sociale samenhang.
-Corona activiteiten.
c. Commissie onderwijs.
d. Commissie natuur en recreatie.
e. Commissie wonen.
f. Commissie dorpsvisie Loil 2020-2030.
g. Raad van toezicht stichting ’t Hart van Loil.
7. Plattelandsraad.
8. Planning financiële(donateurs)acties alle verenigingen mei 2021-mei 2022.
9. Mededelingen.
10. Rondvraag.

 

Notulen Jaarvergadering Kontaktraad – 28 september 2020

Locatie: Kantine de Zomp, Wehlseweg 42 te Loil
Aanvang : 20.00uur.
Voorzitter: Tonnie Peters
Notulist: Ries Berndsen
Afmeldingen: Jeroen Baerends, Chantal van Baardewijk, Sjanté, Edwin de Kinkelaar.
1. Opening
Tonnie opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen jaarvergadering 27 mei 2019 Er zijn de volgende opmerkingen gemaakt op de notulen van 27 mei 2019: Frank Gies: Punt 4d Dit moet… aanvullen.
Punt 6f Werkgroep wonen, verduidelijking gasleiding… aanvullen.
Punt 8f Rotonde onderhoud aanvullen. Punten zijn verwerkt in de notulen.
Rondvraag: Risico-inventarisatie: is aangenomen, en Harry Mom is zelf aangeschoven bij de Raad van Toezicht van stichting ’t Hart van Loil
AED, niet aangesloten i.v.m. advertentie Dubbelingen: Kontaktraad gaat weer terug in zijn oude functie. Martin Tiemessen haakt hier op in: Advies Ivonne Harmsen: dit is gelukt Hiermee is het verslag van 27-05-2019 vastgesteld.
3. Bestuurlijke mutaties:
a. Aangetreden: Margreet Peters-Looman, Margreet gaat Natuur en Recreatie begeleiden.
b. Vacature voorzitter.
c. Vacature penningmeester.
4. Financieel verslag door penningmeester Gerard Gies.
Gerard Gies geeft toelichting bij het financieel verslag van 2019.
a. Kascommissie
Melvin Rasing en Willemien Derksen, in april is de kascommissie bij Gerard thuis geweest. De conclusie is dat ze akkoord gaan met het financiële verslag van 2019. ‘Het ziet er zeer degelijk uit, en de cijfers zijn correct.’ Willemien is aftredend omdat ze dit al 2 jaar heeft gedaan. Remco Bok is ter plekke gevraagd en denkt er over na.
b. Begroting 2020
De begroting is behoorlijk gewijzigd vanwege de Coronaperikelen i.c.m. onderstaande toegekende subsidies. -Subsidie provincie €9000,- Loil in actie. -Stichting Haella €5000,- Kosten die uit deze subsidiepotten zijn gemaakt zijn o.a.: de doe mappen, pub quizzen, apparatuur voor livestream, prijzen voor de pub quiz, Loil Radio, enz. enz. . Martin Tiemessen vraagt of er mogelijkheden zijn om deze subsidiepot te gebruiken voor de tijdelijke tent die nu naast de Zomp staat. Tonnie zoekt dit uit en koppelt dit terug aan Martin.
5. Vaststellen diverse tarieven.(ongewijzigd t.o.v. 2019)
-Abonnementskosten Kontaktraad buiten parochiegrens €10,- -Loil kalender €8,-Advertenties Kontaktraadboekje (10x per jaar). ¼ pagina: €95,- ½ pagina: €140,- pagina: €250,- achterzijde: €350,- Er zijn afwijkende tarieven voor adverteerders die iedere uitgave een andere advertentie willen. Bijdrage voor verenigingen is in 2017 aangepast. Verenigingen en stichtingen betalen per aantal leden gedifferentieerd: €35,- / €75,- / €100,-
6. Dorpsvisie Loil 2020-2030: Terugblikken en vooruitkijken
a. Werkgroep communicatie. (Jeroen Baerends)
-De website is geactualiseerd en wordt consequent actief bijgehouden.
-Het Kontaktraad boekje wordt full color gedrukt.
-Er worden geregeld filmpjes van Loil en Loil van vroeger op internet gezet en gedeeld.
-Social media worden intensief benut voor het (positief) delen van Loilse activiteiten.
-Uit het jaarlijkse overleg met de bezorgers is gebleken dat door gebrek aan contant geld aan de deur de mensen dit zien als drempel om een kalender te kopen. Er wordt wellicht over gegaan naar een ander systeem bij de komende verkoop van de kalender.
b. Werkgroep sociale samenhang. (Heidy Ebbing)
-Duofiets is in 2019 aangeschaft vanuit de leefbaarheidssubsidie 2018, en wordt regelmatig gehuurd, is i.v.m. corona later in gebruik genomen.. -Diverse activiteiten opgestart tijdens de coronacrisis. -St. Welcom biedt tijd en expertise aan ter ondersteuning van de activiteiten. -2 Rolstoelen zijn beschikbaar gesteld door Welcom, en zijn voor tijdelijk gebruik. -Er hangt een AED bij school deels betaald uit de opbrengst van Serious Request 2018. ➔ Hartslag.nu -Op het veld bij de schuttersstraat wordt op dinsdag gesport voor iedereen die zich welkom voelt. Gemiddeld wordt er gebruik door 6 personen gebruik van gemaakt. -Plan voor Noaberschap (visie op sociale samenhang in Loil) in Loil te verbeteren is in ontwikkeling.
c. Werkgroep onderwijs. (Tonnie Peters)
-Rob Mos en Ivonne Harmsen maken er ook deel van uit, met name voor bestuurlijke zaken. Op dit moment speelt er niet veel. -In 2019 is de opheffingsnorm is van 94 terug gegaan naar 80 leerlingen.
-Er is in 2019 een audit geweest voor Daltoncertificaat met positief resultaat.
-En de aftrap is gedaan voor de buitenwerkplekken.
d. Werkgroep natuur en recreatie. (Margreet Peters-Looman)
-Zwerfvuilactie is er geweest. -Staats Bosbeheer heeft (groen)stroken grond verkocht(waar o.a. het ommetje over heen gaat). Uit navraag bij Staats Bosbeheer blijkt dat paden voor het Loils ommetje open horen te blijven.
-Waterschap heeft maaibeleid gewijzigd, en geeft hinder op de wandelpaden. Margreet is hierover in het overleg met Waterschap Rijn en Ijssel.
-Harry Mom ons vertegenwoordigd bij verschillende informatieavonden gemeente Montferland (ook plattelandsraad).
e. Werkgroep wonen. (Ries Berndsen)
-Er zijn diverse gesprekken geweest tussen werkgroep wonen en gem. Montferland. -Er is op advies van gem. Montferland een uitgebreid rapport gemaakt over inbreidingsmogelijkheden in Loil m.b.t. woningbouw, binnen de Boil contour.
-Informatieavond woningbehoefte gem. Montferland is bezocht.
-Uit de vastgestelde woonvisie van gem. Montferland blijkt dat er in Loil tussen 2020 en 2030 in ieder geval 25 woningen gebouwd mogen worden. -Er is gekeken naar de uitbreiding van de contour.
f. Werkgroep dorpsvisie Loil 2020-2030
-Er is voorzichtig een opstart gemaakt voor het optuigen van de dorpsvisie. Net voor de coronacrisis eerste aanzet gegeven. De DKK heeft mensen(o.a. Vanessa Jacobs) beschikbaar gesteld om de Kontaktraad daarbij te ondersteunen. Nog niet veel resultaat i.v.m. moeilijkheden met organiseren vergaderingen met coronaregels. Peter gaat de aangegeven vrijwilligers op korte termijn benaderen.
g. Raad van toezicht stichting ’t Hart van Loil
-De Kontaktraad heeft een zetel in de Raad van Toezicht van stichting ’t Hart van Loil. Ries Berndsen heeft zich beschikbaar gesteld en is aangewezen om deze functie te vervullen. -Naast een vertegenwoordiger van de Kontaktraad bestaat de Raad van Toezicht uit een vertegenwoordiger van de Vereniging van Verenigingen. Deze en de vertegenwoordiger van de Kontaktraad kiezen samen een voorzitter van de Raad van Toezicht. -In 2019 zijn de Kerk, Pastorie en de Zomp aangekocht, aangezien dit in de opstartende periode viel van het stichtingsbestuur en de Raad van Toezicht, zijn (rekening houdend met de statuten) hier diverse 1-mans vergaderingen voor belegd om e.e.a. notarieel over te kunnen dragen.
-Er is een aanzet gemaakt om de vereniging van verenigingen leven in te blazen met een opstartbestuur. Dit bestaat o.a. uit Martin Tiemessen, Simone Verbeek, Tonnie Bosman.
7. Plattelandsraad.
In 2019 zijn de volgende zaken gebeurd: -De plattelandsraad is een volwaardige stichting geworden. Nu kunnen ook subsidies ontvangen worden.
-In 2017 is er hard gewerkt voor duurzaamheidslening voor asbestsanering, dit is in 2019 gelukt.
-Voor het klimaatneutraal maken van de gemeente, heeft de plattelandsraad haar stem laten horen. En hierin geadviseerd de juiste prioriteitsvolgorde toe te passen, eerst daken vol leggen i.p.v. dure landbouwgronden. Ook het beleid daarin, tijdig evalueren i.v.m. evolutie van techniek. -Functieveranderingen van bijkomende agrarische gebouwen(herbestemming/rood voor rood regelingen).
-Woningen in het buitengebied moeten buiten het woningcontingent blijven van de kern Loil. -Bermbeheer: Er wordt gestuurd naar een goede balans tussen verkeersveiligheid, aanzien en biodiversiteit. -Integraal verkeersplan; verduurzamen van landbouwverkeer. -Fietsenstallingen creëren, ook in kleine kernen i.p.v. alleen in ‘s-Heerenberg en Didam.
-Burgerparticipatie: Verbeteringen kunnen altijd. Windmolens Greffelkamp; in besluitvorming zijn we gepasseerd.
-Bestemmingsplan buitengebied.
8. Planning financiële(donateursacties alle verenigingen mei 2020- Mei 2021?
Verzoek aan alle verenigingen om data door te geven om geen dubbelingen te hebben. Joep Buiting vraagt zich af of mensen thuis er zitten te wachten op bezorgers langs de deur voor een Kontaktraad kalender i.v.m. Corona. Hier wordt een alternatieve manier voor bedacht.
9. Medelingen
Frank Gies namens werkgroep voor corona activiteiten: Frank, Tonnie, Geert, Ap, Johnny, Onne, voor op zeer korte termijn corona acties te doen, 2x pub quiz, ondersteuningskaart Loil, dorpsradio, dorpstelevisie wordt opgetuigd(Hart van Loil TV), maandelijks 15 min vanaf 8-11, reeds 2x regio8 uitzending geweest, anekdotes Loil 2000 in laten spreken, extra Kontaktraad boekje augustus, doe map voor 220 adressen, in Oktober nog een keer. Er hebben zich veel mensen aangeboden om te helpen.
Edwin van Onna Erg mooi dat er zo veel commissies en organisaties bezig zijn voor de leefbaarheid van het dorp. I.o.m. V.v.V. heeft Edwin gesproken met Martin voor de exploitatie van de Kerk. Er is daaruit een evenementencommissie opgestart, genaamd EI; Events & Innovation. Edwin van Onna, Clemens Geurts, Simone Verbeek, Jeroen Verbeek, Frank Gies Ivonne Teunissen, Hein Harmsen zitten hier bij. En een groepje van jeugd. Er is een eerste overleg geweest ook met het stichtingsbestuur. Op korte termijn komt de werkgroep weer bij elkaar, en bedenken wat er op korte termijn ook georganiseerd kan worden in deze huidige corona tijd. Alles met het doel om zo veel mogelijk te organiseren in en om Loil, ter invulling van de exploitatie van ’t Hart van Loil maar ook om Loil nog meer op de kaart te zetten.
Tonnie Peters: Nog een aantal aanvullingen op gebeurtenissen in 2019: -Laatste viering in de Kerk in mei 2019.
-100 jarig bestaan Schuttersgilde Loil Vooruit.
-22 jaar bestaan van Heur-es
-Afscheid bakkerij Seegers.
-Koninklijke onderscheidingen voor Gerrie Buiting en Geert Wanders.
10. Rondvraag
-Frank Gies: Expeditie Loilinson is in 2019 geweest met gezamenlijke verenigingen. Nu ziet Frank toch weer eigen initiatieven ontstaan uit losse verenigingen. Is het aan de Kontaktraad om te sturen naar meer gezamenlijke activiteiten voor de Jeugd. ➔ op de KR agenda Zetten -Harrie Mom haakt hier op in: Dorpsvisie 2013-2020: PR Plan is gemaakt voor Jeugd. -Frank Gies: Ommetje: op diverse plekken ontbreken wat dingen en minder toegankelijk.
-Frank Gies: Heeft de Kontaktraad invloed om plek Lara te wijzigen voor toekomst. ➔ Kan de Kontaktraad een balletje opgooien bij gem. Montferland? Dit is wellicht een unieke kans om te denken voor woningen? -Harry Mom: Woningbehoefte scherp houden. -Joep Buiting: Adverteerders die verhuizen actief vragen voor behoud advertentie. -Rob Mos: Waarom heeft de Kontaktraad de petitie ‘Zwembad de Hoevert open houden’ niet gedeeld? Hieruit volgde een lange discussie waarover gezegd kan worden dat het bestuur hier zeker over vergaderd heeft, maar door de al zware politieke lading door plaatsing van diverse (politieke) ingezonden stukken in de Kontaktraad, opmerkingen over journalistieke vrijheden, enz. door Loilse raadsleden en inwoners, dacht het bestuur er goed aan te doen om geen standpunt in te nemen in deze. -Peter Bosman: Is deze ruimte sportkantine of dorpshuis. Martin Tiemessen: in gesprek met de gemeente om de huidige kantine te gebruiken als dorpshuis.
11. Sluiting
Tonnie Peters sluit de vergadering.