Het onderwijs in Loil

Ook het onderwijs kreeg veel vernieuwingen over zich heen. Scholen kregen als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen veel te verwerken. Het werden meer dan alleen maar onderwijsinstellingen waar kennisoverdracht centraal stond. In de kleine kern Loil is de Daltonbasisschool St. Jozef een bindend element van betekenis.

Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders, verzorgers, opa’s en oma’s en anderen, die steeds meer bij de activiteiten betrokken zijn. Ook bij de activiteiten van de verenigingen en andere groepen speelt de Loilse school een belangrijke rol. Kortom: de Loilse school heeft alle kenmerken van de moderne hedendaagse school, waarbij niet alleen rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis wordt geleerd, maar ook aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden e.d. wordt gewerkt.

Van een zelfstandige school met een eigen schoolbestuur is de Loilse school nu onderdeel van de Stichting Primair Onderwijs de Liemers (SPO Liemers). Met de grote scholen in de nabijheid, zal de discussie over het voortbestaan van de school in Loil steeds weer oplaaien. Met de prognoses voor het leerlingenaantal in de komende jaren en een positieve rapportage van het ministerie voor de kwaliteit van onderwijs is daar echter geen concrete aanleiding toe.

Daltonschool

De Loilse Daltonbasisschool St. Jozef is een kleinschalige en kindvriendelijke school. Haar streven is dat ieder kind het beste uit zichzelf haalt en de juiste bagage verzamelt voor zijn of haar toekomst. De school stimuleert kinderen hun talenten te ontplooien en zich te ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, motorisch en zintuiglijk vlak. Om de kinderen te laten groeien is een goede samenwerking en verstandhouding met ouders en verzorgers van wezenlijk belang.
Door het creëren van een zo uitdagend mogelijke leeromgeving leren leerlingen zorgvuldig om te gaan met deze omgeving. De Daltonbasisschool St. Jozef is het middelpunt van Loil en werkt samen met verschillende mensen uit de omgeving: dorpsgenoten, verenigingen en andere instellingen, zoals bijvoorbeeld de kinderopvang. De school baseert het handelen op de katholieke grondslag en staat open voor leerlingen van andere geloofsrichtingen.

Daltononderwijs
Daltononderwijs is ontwikkeld door Helen Parkhurst in Amerika. Op een dorpsschooltje kreeg zij een groep van 40 kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar onder haar hoede. Het was praktisch onmogelijk om deze kinderen op de traditionele manier les te geven. Daarom bedacht ze een onderwijsvorm waarbij de inhoud identiek was, maar de organisatie anders.
Dat is ook direct de kern van het Daltononderwijs: inhoudelijk zijn er geen verschillen met een traditionele school maar de organisatie is anders.

In de Daltonbasisschool St. Jozefschool ligt een grote nadruk op het vertrouwen van de kinderen. Dat is de basis. Vertrouwen betekent dat kinderen een kader wordt geboden dat past bij zowel hun leerbehoeftes als ook bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit kader kan voor iedereen anders zijn. De leerkracht bepaalt, soms zelfs met het kind samen, welke leerstof voor dit kind relevant is.

Deze leerstof staat op een taak. De taak is een soort contract tussen de leerkracht en de leerling: iets waar ze zich beiden aan verbinden. Gedurende de week werkt het kind op diverse momenten aan zijn taak. Soms alleen, soms met een maatje of soms met een groepje.

Het kind leert samenwerken op diverse niveaus. Vertrouwen zonder verantwoording leidt tot chaos.

Een kind en de leerkracht reflecteren samen regelmatig op de taak. Er wordt besproken wat er goed ging, wat er nog ontwikkeld kan worden en wat de leerpunten zijn voor de komende tijd. Gaat het goed?

Dan wordt het kader aangepast en krijgt een kind meer verantwoordelijkheid. Zijn er nog veel ontwikkelpunten? Dan wordt het kader kleiner gemaakt en wordt de rol van de leerkracht groter. Zo krijgt ieder kind dus een passend kader.

Het voordeel van deze manier van werken is dat een onderwijsaanbod wordt geboden dat past bij de individuele leerling. Daarnaast ontwikkelt de leerling ook vaardigheden als samenwerken, het nemen van verantwoordelijkheid en reflectie op zichzelf. Dit levert de kinderen veel op voor hun verdere leven.