Op 29 juni 2016 hebben Provinciale Staten van Gelderland een zogenaamd coördinatiebesluit op basis van de Wet ruimtelijke ordening genomen ten behoeve van het project Windpark Bijvanck. Dit betekent dat het inpassingsplan en een groot aantal vergunningen, één formele procedure kunnen gaan doorlopen. Hierdoor kunt u, indien u dat wil, in één keer zienswijzen indienen tegen zowel het ontwerp-inpassingsplan als de ontwerp-vergunningen. Tegen de genomen besluiten staat eveneens in één keer beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ander gevolg van dit coördinatiebesluit voor u is, dat in één keer inzicht ontstaat in het totale project.

Verwachting is dat het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen medio oktober 2016 ter inzage zullen worden gelegd. Dan bestaat gedurende de periode van terinzagelegging (zes weken) de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Zodra bekend is vanaf welke datum terinzagelegging plaatsvindt, wordt u hierover geïnformeerd via kennisgevingen in o.a. lokaal verschijnende huis-aan-huisblaadjes en de provinciale website.

Tegen het nu door Provinciale Staten genomen coördinatiebesluit kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Voor de tekst van het besluit zie:  https://gelderland.stateninformatie.nl/vergadering/301019/EEM%20-%20Voortzetting%20vergadering%20van%2015%20juni%2022-06-20168 EEM – Coördinatiebesluit Windpark Bijvanck (PS2016-376)

Wilt u persoonlijk op de hoogte gehouden worden en de nieuwsbrief via mail ontvangen? Meld u aan via: http://www.windparkbijvanck.nl/contact/aanmelden-nieuwsbrief