KRlogo pms 300Notulen vergadering Kontaktraad Loil 25 januari 2016

Aanwezig: Ivonne Harmsen, Tonnie Peters, Peter Bosman, Edwin de Kinkelaar, Eric Welling, Jules Lauwerier, Gerard Gies.
Bericht van verhindering: Geert Wanders,
Gast: Ap Dieker
Notulist: Els Koster

1 Verslag vergadering 30 november 2015
Geen opmerkingen

2. Statuten
Besloten wordt nu nog geen vastleggingen te doen voor toekomstige ontwikkelingen. Er is geen mandaat vanuit Loil om acties te nemen. We zijn er ons nu al van bewust dat de situatie al anders is.
De stukken worden voor passeren gereed gemaakt.

3. Werkgroep Onderwijs
Vandaag brief van SPO De Liemers aan de ouders ontvangen betreffende de directievoering.

4. Werkgroep Sociale Samenhang
De werkgroep vergadert op dit moment. Voor de gezamenlijke maaltijd is een andere oplossing gevonden. Het stopt niet.

5. Werkgroep Natuur en Recreatie
Belfjor heeft van het Waterschap officieel toestemming gekregen voor het plaatsen van een duiker.

6. Werkgroep Gemeenschapsgebouwen en werkgroep Wonen
Zoals besproken op 12 november zijn er nieuwe vragen gesteld aan ICS. 1 februari wordt het herziene rapport verwacht.
Locatieraad Loil Gabriel Parochie wordt uitgenodigd deel te nemen aan onze kwartaal-overleggen samen met gemeente, welkom, politie en Welcom.

De werkgroep heeft vanuit de gemeente een aanbod ontvangen voor de mogelijkheid van extra huur van flexibel inzetbare uren voor extra ruimte in de Zomp. Werkgroep zal hierop positief reageren en het aanbod in optie accepteren.
Daarna volgt communicatie met de verenigingen.

2e deel van deze brief gaat over het organiseren van koffietafels e.a.
Dat is te complex om door de KR te organiseren. Dit ligt meer op de weg van uitvaartcentra. Gebruik van kerkplein en parkeerruimte wordt nog besproken met gemeente.

Loil is aangemeld voor bijdrage vanuit ING fonds. Na 15 februari is meer bekend.

7. Werkgroep communicatie
Maalderij
Er staat een bord met foto bij de Maalderij. Er zal navraag worden gedaan bij de architect. Bij eventuele terugkoppeling of publicaties zal de buurt worden betrokken.

Uitbreiding verspreidingsgebied
Verdubbeling van de oplage Infoboekje betekent ook verdubbeling van de kosten. Die extra kosten zijn nu niet afgedekt.
Een mogelijkheid is om samen met de vereniging de kosten eerst een jaar op proef te dragen.

Advertenties
Er is nu 1 blad leeg door beëindiging van enkele adverteerders. Hiervoor zijn nog geen nieuwe kandidaten gevonden.

8. Afscheid Hendriks.
In KR boekje staat een algemene uitnodiging. Verenigingen en contacten ontvangen persoonlijk een uitnodiging.
Na ontvangst van de uitnodiging zullen we behoefte voor gezamenlijke afstemming polsen bij de verenigingen.

9. Nieuwe vergaderstijl Kontaktraad Loil
Niet aan de orde gekomen

10. Ingekomen stukken

11. Overige punten, mededelingen, Rondvraag en wat verder ter tafel komt

Jules geeft aan dat hij door werk en privé genoodzaakt is per direct te stoppen met werkzaamheden voor de Kontaktraad. Erg spijtig. Jules blijft wel betrokken bij de werkgroep Onderwijs. Wij kunnen altijd voor vraag en antwoord bij hem terecht. Officieel wordt tijdens de jaarvergadering afscheid genomen.

Mail van 11-01-2016 betr. woningbehoefte in de Liemers.
Dit bericht wordt geverifieerd bij de wethouder. Gevraagd zal worden waarop de cijfers zijn gebaseerd en om een toelichting.

12. Volgend overleg
29 februari 2016 regulier overleg
21 maart 2016*) overleg + derden
25 april 2016 regulier overleg
30 met 2016 regulier overleg
27 juni 2016 overleg + derden
Juli vakantie
29 augustus 2016 Jaarvergadering (voorstel, datum is nog niet vastgesteld)
26 september 2016 overleg + derden
31 oktober 2016 regulier overleg
28 november 2016 regulier overleg
12 december 2016*) overleg + derden (voorstel, datum is nog niet vastgesteld)
*) afwijkende datum