2015 1028 bijeenkomst verenigingen (12)

Op 28 oktober vond in zaal Hendriks een informatiebijeenkomst plaats waarbij de Loilse verenigingen zijn bijgepraat over de situatie van de Loilse gemeenschapsgebouwen.
Namens de gemeente Montferland gaf Marcel Wagener een presentatie over de kerntakendiscussie en de gevolgen ervan voor Loil. Conclusie is dat er voor ‘de Zomp’ een structurele bezuiniging wordt doorgevoerd van € 27.000,- per jaar. Dit houdt in dat ‘de Zomp’ van de gemeentelijke balans gaat verdwijnen.
De werkgroep Gemeenschapsgebouwen onderzoekt de mogelijkheden voor de toekomst van de Loilse gemeenschapsgebouwen. Hierbij kijkt ze verder dan alleen naar ‘de Zomp’. Ook de rol van de overige voor de gemeenschap belangrijke gebouwen wordt bekeken (school, Kerk, Hendriks en de Papegaai).
Voor dit onderzoek is een extern adviseur (ICS) ingeschakeld die veel ervaring heeft met het werken in kleine kernen en vergelijkbare problematiek. Namens ICS gaf Igor Grevers een toelichting op het plan van aanpak.

Op 16 november is er een interactieve werksessie, waarvoor de betrokken verenigingen en partijen worden uitgenodigd. Doel is een
goed beeld te krijgen van de wensen, mogelijkheden en ideeën voor het toekomstige gemeenschapsgebouw of -gebouwen.
Het advieswerk van ICS brengt de diverse scenario’s in beeld. Daarvan worden de meest haalbare verder uitgewerkt. Het uiteindelijke doel is dat we één scenario aan de gemeente voorleggen zodat de gemeenteraad hier een besluit over kan nemen. De verwachting is dat dit voorstel eind januari 2016 gereed is.
2015 1028 bijeenkomst verenigingen (13)

Café-zaal Hendriks
Ander doel van deze bijeenkomst was het inventariseren van de problemen die bij de diverse verenigingen ontstaan als Café-zaal Hendriks per 29 februari a.s. zijn deuren sluit.
Vooruitlopend op deze inventarisatie heeft fa. Hendriks aangegeven thans in gesprek te zijn met potentiële kopers. Er bestaat dus een reële mogelijkheid dat het bedrijf met een andere eigenaar wordt voortgezet.
Leo heeft gevraagd nog geen overhaaste besluiten te nemen of naar een alternatieve locatie te verhuizen. Hij zal de betrokken verenigingen tijdig op de hoogte stellen over de stand van zaken.
‘De Kontaktraad’ heeft de wens dat alle verenigingen die nu bij Hendriks en in Loil actief zijn, in Loil hun plek in ons mooie dorp kunnen behouden. Als café-zaal Hendriks niet wordt overgenomen, willen we samen met de verenigingen een alternatieve plek zoeken. Met de gemaakte inventarisatie hebben we al veel inzicht in de wensen en behoeften van de verschillende verenigingen.

Het was een informatieve, nuttige avond, een goede opwarmer voor de interactieve werksessie van 16 november om 19.30 uur in zaal Hendriks, waarmee deze avond wordt vervolgd. Een groot deel van de aanwezigen heeft zich al aangemeld om op die avond mee te denken, ideeën aan te dragen, enz.
We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Werkgroep Gemeenschapsgebouwen
Kontaktraad Loil