Update werkgroep JA

Maandag 27 oktober 2014 is de werkgroep JA (St. Jozef – Antoniusschool) weer bijeen geweest op het Bestuursbureau van SPO De Liemers in Zevenaar. De werkgroep is ontstaan na de aankondiging voorjaar 2013 dat de St. Antoniusschool te Nieuw-Dijk en de St. Jozef te Loil op termijn gesloten zouden worden. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de dorpsraden, de scholen (MR en directie) en de stichting. Diverse vruchtbare besprekingen zijn er sindsdien gehouden. Afgesproken is jaarlijks een update te geven van de ontwikkelingen.

Rapportage IJsselgroep (onafhankelijk onderwijs- en adviesbureau)

In opdracht van de gemeente Montferland heeft de IJsselgroep een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om kleine scholen open te houden. Hoofdvraag: Is het gezien de huidige en toekomstige omvang van het leerlingenaantal (in relatie tot de demografische ontwikkelingen en de geldende wet- en regelgeving) mogelijk om (ook op termijn) in de verschillende kernen binnen de gemeente Montferland basisscholen in stand te houden die zowel bedrijfseconomisch als kwalitatief aan de geldende normen kunnen voldoen?

Antwoord: ja, dat kan, onder heel specifieke voorwaarden. Voorstanders van de kleine scholen in de dorpskernen zijn er blij mee. Met de juiste personele bezetting (directie, interne begeleiding en leerkrachten) is het volgens deze rapportage zeker mogelijk. SPO De Liemers heeft vorig jaar een visie vastgesteld, waarin criteria voor zelfstandigheid of fusie zijn geformuleerd: voor de stichting is het niet primair de vraag of het kán – scholen in de kleine kernen in stand houden – maar of het wenselijk is en passend. Want juist op kleine scholen zijn de onderwijskundige eisen hoger dan op grotere scholen. Het is een steeds grotere uitdaging de kwaliteit te waarborgen. Daarnaast is de werkdruk hoger, vanwege de hoeveelheid taken die door minder medewerkers moeten worden verricht. Bovendien moet het financieel ook realiseerbaar zijn. De dorpsraden denken na over de praktische ondersteuning die zij de scholen kunnen bieden.

Gegevens teldatum 1 oktober 2015 en prognoses.

De krimp was het afgelopen jaar erg fors: tussen de 10 en 12% op beide scholen. Komende jaren gaan er ook nog grote groepen 8 af waar een kleinere instroom tegenover staat. Het is daarom belangrijk dat de kinderen vroegtijdig aangemeld worden. Maar getallen zijn niet heilig. Focus blijft liggen op kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Per 1 januari 2015 vindt de doordecentralisatie groot onderhoud plaats: schoolbesturen worden dan verantwoordelijk voor het totale onderhoud. Het is nog niet bekend wat dit voor gevolgen heeft voor de financiën en het meerjaren onderhoud van de schoolgebouwen. De gemeenten en het schoolbestuur hebben beide een gespecialiseerd bedrijf de opdracht gegeven tot een zgn. nulmeting. Een nulmeting is een bouwkundige vooropname waarbij onder andere foto’s van alle muren en het dak en detailfoto’s van achterstallig onderhoud etc. worden gemaakt en vastgelegd. Op basis van die nulmeting worden onderhoudsplannen opgesteld. Deze gegevens zullen in het voorjaar in de werkgroep worden besproken.

Oproep: aanmelden nieuwe leerlingen

Voor de St. Jozef is het belangrijk om te weten hoeveel nieuwe leerlingen we kunnen verwachten in de komende jaren. Dit kunnen broertjes en zusjes zijn van leerlingen die al bij ons op school zitten, maar ook de kinderen uit voor ons “nieuwe” gezinnen. Bent u van plan om voor uw zoon en/of dochter te kiezen voor basisschool St. Jozef of wilt u graag meer over de school weten?

Dan kunt u contact opnemen met Armanda Peters voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Na afloop ontvangt u een inschrijfformulier.

Bent u al bekend op school dan kunt u bij Armanda of Jolanda een inschrijfformulier ophalen.

Armanda Peters, directeur St. Jozef