31 augustus jl. vond de jaarvergadering van de Kontaktraad Loil plaats. Vrijwel alle verenigingen en organisaties in Loil waren hierbij vertegenwoordigd. Een verkort verslag.
De vergadering stond stil bij het overlijden van Ton Bolder en Dinie Jansen, die beiden veel voor de Kontaktraad en de dorpsgemeenschap Loil hebben gedaan, maar ook bij de Koninklijke onderscheidingen voor onze dorpsgenoten Hein Harmsen en Ap Dieker.
Het verslag van het voorgaande jaar werd vast gesteld
Ivonne Harmsen is Jules Lauwerier opgevolgd als voorzitter en in de vergadering werd afscheid genomen van Linda Hofman als bestuurslid. Jules blijft lid van het bestuur en Linda blijft actief in de werkgroep Wonen/Gemeenschapsgebouwen.
Met (kosteloze) ondersteuning van notariskantoor Laarberg worden de statuten, het huishoudelijk reglement en de richtlijnen van het fonds Algemeen Belang Loil (ABL) de komende tijd geactualiseerd.

Na controle door de kascontrolecommissie, bestaande uit Herman Jansen en Leo Hendriks, is het financiële verslag goed gekeurd. Voor 2016 versterkt Tamara Donkers de kascontrolecommissie.
De verwachting is dat inkomstendaling vanuit de adverteerders in het Kontaktraadboekje structureel is. Verwacht tekort is ongeveer € 520, -. De verschillende tarieven blijven ongewijzigd.
Op een vraag uit de vergadering wordt aangegeven dat steeds meer taken vanuit de gemeente bij de wijk- en dorpsraden worden neergelegd, terwijl de Kontaktraad van oorsprong een verenigings- samenwerking is. De Kontaktraad wil nadrukkelijk optreden als een vertegenwoordiging van de bevolking.

Werkgroep onderwijs
Ivonne Harmsen neemt binnen deze werkgroep de taken van Jules Lauwerier over. Met Stichting Primair Onderwijs De Liemers (SPOL) vindt regelmatig overleg plaats
Werkgroepleden: Ivonne Harmsen, Jules Lauwerier, Bas Heuberger. Geert Korte en Jos Breeuwer ondersteunen de werkgroep.
(Vervolg: verslag jaarvergadering Kontaktraad)
Werkgroep Natuur en Recreatie.
Bas Heuberger onderhoudt de contacten met het Gelders Landschap. De reacties voor het project ‘Dorp in het groen’ zijn positief.
21 november is de plantdag. Het Ommetje is zo goed als klaar, zodat gedeeltelijk gestart kan worden met het uitzetten.

Werkgroep wonen.
Mogelijke locaties voor woningbouw zijn onderzocht en er zijn verschillende gesprekken met de wethouder gevoerd.
Op de vraag of Loilse mensen voorrang kunnen krijgen op Loilse huurwoningen, wordt geantwoord dat dit niet te regelen is, omdat dit wettelijk is vast gelegd.
Werkgroepleden: Linda Hofman, Rick Mom, Margot Sloot, Edwin de Kinkelaar, Etienne Kaptein.

Werkgroep gemeenschapsgebouwen
Het plan bestaat om de werkgroep Gemeenschapsgebouwen en de werkgroep Wonen samen te voegen door de vele raakvlakken.
De werkgroep onderzoekt de verschillende mogelijkheden voor een gemeenschapsgebouw. Zij wordt daarbij ondersteund door een onderzoeksbureau.
Leo Hendriks meldt dat café/zaal Hendriks per 29 februari 2016 sluit. Zowel voor de familie als voor het dorp is dat bijzonder spijtig.
Werkgroepleden: Peter Bosman, Rob Mos, Geert Wanders, Edwin de Kinkelaar, Linda Hofman.

Werkgroep sociale samenhang
Pogingen om de veranderende zorg, de WMO en het sociaal team in de bedden in Loil zijn niet gelukt. Er zijn nu geen sociale of zorgknelpunten in Loil bekend.
‘Gezellig samen eten’ van Senioren Platform Loil (SPOL) is een succes. Nieuwe projecten vanuit Welcom en de gemeente worden opgepakt. Zo ook de 11Dorpentoer 2015.
Werkgroepleden: Geert Wanders, Heidy Ebbing, Rianne Godschalk, Betsie Smits.
(Vervolg: verslag jaarvergadering Kontaktraad)
Werkgroep communicatie
Met het Kontaktraadboekje, Twitter, de Website en Facebook wil de werkgroep actief laten zien wat er in Loil gebeurt en wil zij jong en oud hierbij te betrekken.
Werkgroepleden: Tonnie Peters, Jeroen Baerends, Jules Lauwerier, Gerard Gies.

Plattelandsraad
Harrie Mom vertegenwoordigt Loil hierin en deze raad richt zich op het buitengebied: de leefbaarheid, de mogelijke windmolens in omgeving Bijvanck, breedband Internet en verkeersveiligheid. Een vrij nieuw project is het “Asbest eraf en zonnepanelen erop”.

De opruimdag zwerfvuil 2016 (1e vrijdag van de zomertijd) wordt op dezelfde manier georganiseerd als in 2015.
Voor geïnteresseerde verenigingen is de folder voor het aanvragen van ‘Kern met pit’ beschikbaar. Plannen voor aanmelding graag door geven aan de Kontaktraad, die hierin ook kan ondersteunen.
De nominatie van Sjanté met De Passie loopt nog. Eind dit jaar volgt hierover nader bericht

De data voor de financiële acties zijn vermeld in de activiteitenagenda.

In de rondvraag:
⦁ werd gevraagd of de gemeente kleine kernen nog serieus neemt gezien de plannen met de gebouwen;
⦁ werd aandacht gevraagd voor het vrijlaten van de inrit van de pastorie;
⦁ werd de suggestie gedaan om een ruimere buitengrens voor Loil aan te houden bij berichtgeving over evenementen om een groter potentieel te bereiken.
Al met al een goede vergadering met betrokken dorpsgenoten. De opmerkingen, suggesties en openstaande vragen worden door de Kontaktraad opgepakt en waar nodig terug gekoppeld met betrokkenen.