st-jozefschool-daltonOnderstaande is, m.u.v. de afbeelding, 1:1 overgenomen van http://www.stjozefloil.nl/

RK BS St. Jozef wordt RK daltonbasisschool St. Jozef!

Een nieuwe koers, een nieuwe visie!

Vanaf het schooljaar 2016-2017 gaan we de daltonvisie implementeren op school. Wat is daltononderwijs? Onderstaand vindt u een kleine uiteenzetting.

Dít is Dalton
Het Daltononderwijs bestaat bijna honderd jaar. Er is veel veranderd, maar de drie pedagogische ankerpunten blijven actueel.

  • Vrijheid in gebondenheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking

In de afgelopen decennia zijn we in het Nederlandse Daltononderwijs vertrouwd geraakt met het hanteren van deze drie kernwaarden.  Deze waarden zijn en blijven van belang en zijn inmiddels aangevuld met twee kernwaarden: Effectiviteit/doelmatigheid (4) en Reflectie (5).

Het Daltononderwijs in Nederland kent nu dus 5 kernwaarden. Vanuit deze waarden geven Daltonscholen vorm en inhoud aan het onderwijs. De kernwaarden geven richting aan het professioneel handelen van leerkrachten en de ontwikkeling van het team. De waarden vormen voor scholen bouwstenen voor een eigen visie op goed onderwijs en een efficiënte en effectieve Daltonpraktijk.

Vrijheid in gebondenheid
Grenzen stellen
Op een Daltonschool leren kinderen door zelfstandig werken kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. ‘De ideale vrijheid is geen vrijblijvendheid en nog minder is het ongedisciplineerdheid. Het kind dat maar doet waar het zin in heeft, is niet vrij. Integendeel, het wordt een slaaf van slechte gewoontes, egoïstisch en ongeschikt voor een leven met anderen’, zei pedagoge Helen Parkhurst al in 1922. Parkhurst is de grondlegster van het Daltononderwijs. De leerkracht biedt iedere leerling structuur en een kader om vrijheid binnen grenzen te kunnen leren hanteren.
Verantwoordelijkheid leren

Vrijheid betekent in het Daltononderwijs: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigenkracht van ieder kind. Leerkracht en leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat het nodig heeft om een taak te kunnen doen en in hoeveel tijd. Achteraf legt het verantwoording af aan de docent.
Stap voor stap
Het leren omgaan met vrijheid gaat stap voor stap. Bij kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate kinderen en jongeren zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer. Net als op alle scholen wordt de inhoud van de leerstof grotendeels bepaald door de richtlijnen van de overheid, samenleving, schoolplan en dergelijke.

Zelfstandigheid
Zelfstandige mensen
Het Daltononderwijs wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is nodig dat kinderen en jongeren leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen, en daar houdt het Daltononderwijs rekening mee.
Zelfstandig werken
Ieder kind en iedere jongere heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt op Daltonscholen veel zelfstandig gewerkt. De docent onderzoekt steeds wat ieder nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Zijn rol is het begeleiden en coachen van iedere leerling, het initiatief blijft zoveel mogelijk bij de leerling.

Samenwerking
Respect voor de ander
Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op Daltonscholen veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken. Al doende leren ze te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving.

Effectiviteit/ doelmatigheid
Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt een leerling doelmatig en functioneel bezig.

Reflectie
Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een Daltonschool vanzelfsprekend. Iedere leerkracht werkend op een Daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats. Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg om het beoogde doel te bereiken.

Nederlandse Daltonverenging en Dalton Oost Nederland
Als Daltonschool of Daltonschool in opleiding dien je je aan te sluiten bij de Nederlandse Dalton Verenging (NDV). Een onderdeel van deze vereniging is de DON (Dalton Oost Nederland) waarin wij participeren. De DON verzorgt jaarlijks een aantal netwerkbijeenkomsten voor alle Dalton coördinatoren en Daltondirecteuren van Oost-Nederland. Tijdens deze bijeenkomsten ontstaat er een uitwisseling en samenwerking tussen scholen. Naast deze netwerkbijeenkomsten neemt de Dalton coördinator ook deel aan intervisiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten komt het tot samenwerking, uitwisseling en discussie. Juf Patricia van Wees is de daltoncoördinator (in opleiding) bij ons op school.

Kwaliteit van ons onderwijs
Het onderwijs wordt aangeboden volgens het leerstof/ jaargroepensysteem met ruimte voor verbreding, verdieping en individuele begeleiding. Onder kwalitatief goed onderwijs verstaan wij dat er onderwijs wordt gegeven waarbij zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan algemene en specifieke onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Deze onderwijsbehoeften worden opgenomen in groepsplannen.

Een school die opbrengstgericht werkt, zet zich planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. De ingevoerde referentieniveaus bieden een handvat om meer uit leerlingen te halen.

De komende jaren zullen we de daltonvisie stap voor stap implementeren. De leerkrachten worden geschoold en doorgaande lijnen als zelfstandigheid en samenwerking zullen worden vormgegeven. In het schooljaar 2019-2020 zullen we een visitatie aanvragen bij de Nederlandse dalton vereniging waarbij we kunnen laten zien wat we ontwikkeld hebben. Iedere vier tot vijf jaar word je als daltonschool gevisiteerd. Daltonschool word je niet zo maar, het is een keurmerk.