Agenda Jaarvergadering Kontaktraad Loil 18 september 2017

Aanvang 20.00u, kantine De Zomp te loil

Agendapunten

 1. Opening
 2. Verslag Jaarvergadering 5 september 2016 (zie hieronder)
 3. Bestuurlijke mutaties;
  1. Aftreden Els Koster, Geert Wanders en Eric Welling
  2. Aantreden Jeroen Baerends en Nancy Jansen
  3. Vacatures: Jong Loil en Werkgroep Sociale Samenhang
 4. Verslag penningmeester
  1. Kascommissie
  2. Begroting 2017
 5. Vaststellen diverse tarieven
  1. Systematiek aanpassingen vergoedingen Kontaktraad Loil
  2. Voorstel aanpassingen vergoedingen Kontaktraad Loil (zie bijlage)
 6. 40 jaar Kontaktraad
 7. Dorpsvisie Loil 2020 terugblikken en vooruitkijken
  1. Werkgroep Communicatie
  2. Werkgroep Sociale Samenhang
  3. Werkgroep Onderwijs
  4. Werkgroep Natuur en Recreatie
  5. Werkgroep Gemeenschapsgebouwen en Werkgroep Wonen
 8. Plattelandsraad
 9. Planning financiële acties in de periode september 2017 tot september 2018
 10. Mededelingen
  1. Bijzondere activiteiten en vooruitkijken
   1. Politieke avond
   2. Aanmeldingen Kern met Pit
   3. Jong Loil
   4. Zwerfvuilactie

  2. ————————————————————————————————-
    Verslag jaarvergadering Kontaktraad Loil 5 september 2016Presentielijst is aan het eind opgenomen.Opening

   Ivonne Harmsen, voorzitter Kontaktraad Loil, heet iedereen welkom en hoopt dat iedereen, ondanks de slechte akoestiek in de zaal van De Zomp, de vergadering goed kan volgen.
   Er is veel gebeurd dit jaar in Loil.
   Deze jaarvergadering van de Kontaktraad Loil is vooral bedoeld om terug te kijken; wat zijn de heikele punten die we moeten oppakken en wie zou dat moeten doen.
   Ivonne bedankt alle mensen, zowel in de zaal als achter de tafel, voor de grote bijdrage die ze hebben geleverd voor ons Loil.
   Streven is een nog beter en nog actiever Loil te maken en we spreken geruchten dat Loil niet leefbaar en actief is pertinent tegen.

   1a. Jaarverslag 2015 – 2016 secretaris

   Tonnie Peters geeft een overzicht wat er zoal aan de orde is geweest tijdens de maandelijkse overleggen.De belangrijkste zaken zijn:

   Algemeen

   Jaarvergadering 2015 op 31-8-2015.
   Statuten Kontaktraad zijn vernieuwd.
   Linda Hofman stopt als bestuurslid.
   Loil Kalenders door Paul en Tom van Alst en bezorgers Kontaktraad is een succes.
   07-12-2015 overleg met bezorgers boekje, afscheid Wim Dieker.
   27-04-2016 Koningsdag door Oranjecomité o.a. m.m.v. Kontaktraad.
   Kern met Pit voor Sjanté met De Passie.
   Zwerfvuildag 01-04-2016: veel animo, helaas ook veel vuilnis.
   Afscheid Hendriks: tegel voor Walk of Fame aangeboden.
   10-07-2016 leuk uitstapje met bestuur Kontaktraad.

   Verkeer:
   Parkeerprobleem kerkplein
   Kruising Doesburgseweg – Truisweg
   Wehlseweg veiligheid/snelheid vracht- en landbouwverkeer (maiscampagne + smileybord)
   Gemeente: verminderen aantal verkeersborden
   Onderwerpen die bij de werkgroepen in behandeling zijn komen later in de vergadering aan de orde.

   1. Verslag jaarvergadering 31 augustus 2015

   Actiepunten worden doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen.
   Notulen worden vastgesteld.
   Ze worden op de site geplaatst en kunnen ook worden opgevraagd.

   1. Bestuurlijke mutaties, aftreden Jules Lauwerier

   Door het aftreden van Jules verliezen we een deskundig bestuurder die van de hoed en de rand weet op het gebied van de gemeentelijke wet- en regelgeving.
   We gaan Jules heel erg missen.
   Vraag je aan mensen naar hun mening over Jules te geven, zegt iedereen: “het is een fijne vent”.
   Jules had binnen de Kontaktraad een grote analytische inbreng men name betreffende het onderwerp onderwijs en later in de werkgroep onderwijs en bij het opstellen van het dorpsplan. Hij was letterlijk onze toezichthouder tijdens de renovatie van de Wehlseweg en het Kerkplein.
   Jules heeft in al zijn bescheidenheid, die zo tekenend voor het is, achter de schermen, veel gedaan.
   De Kontaktraad vindt het bijzonder prettig Jules als eerste, als gebaar van dank het beeldje “samen Loil” aan te mogen bieden.
   Jules geeft in zijn dankwoord aan dat hij met plezier deel heeft uitgemaakt van de Kontaktraad en spreekt waardering uit over de samenwerking met de verenigingen. De samenwerking is de kracht van het dorp. De Kontaktraad heeft een goede doorstart gemaakt samen met de verenigingen.

   Statuten en reglementen.

   Staan nog niet op de site maar wel gedeponeerd op 21 juli 2016 bij notaris Laarberg. Deze werkzaamheden en het voorafgaande advies heeft notaris Laarberg belangeloos voor Loil heeft verricht.
   De statuten moesten worden gewijzigd omdat ze gedateerd waren. Ze zijn in een modern jasje gegoten en punten betreffende social media en elektronische berichtgeving zijn er in opgenomen.
   Zodra de stukken van de notaris binnen zijn worden ze op de site geplaatst.
   Tevens zijn er in het huishoudelijke reglement wat wijzigingen aangebracht maar die zijn door het bestuur nog niet formeel vastgesteld.

    

   Fonds Algemeen Belang Loil

   Er was een onduidelijke omgang met het fonds ABL. Doel ervan is de leefbaarheid in Loil te bevorderen. Het potje wordt niet gevuld door de verenigingen. Het is een potje dat ooit is ontstaan na een actie waar geld uit overbleef. Voor dit fonds geldt op = op. Bestuur Kontaktraad neemt de beslissing over toekenning. Bij grote uitgaven altijd met de volledige vergadering.
   Voorkomen moet worden dat het gebruikt wordt om reguliere activiteiten te financieren. Zijn er andere subsidiemogelijkheden moeten die eerst worden aangesproken bijv. zoals van Stg. Pak an  (Johan Godschalk kan hierin meedenken).
   Bij de penningmeester is het fondsenboek in te zien.
   De regels omtrent Fonds ABL komen op de website.
   Kontaktraad heeft geen ANBI status omdat m.n. de verplichtingen (registratie, uitkeringen) waarschijnlijk meer kosten dan dat het oplevert.

   1. Verslag penningmeester

   Penningmeester Gerard Gies leest het financieel verslag over 2015 voor. Het betreft cijfers van de balans per 31 december 2015, de exploitatierekening 2015. Daarna geeft hij een toelichting op de cijfers. De teruglopende advertentie en sponsorinkomsten zijn zorgelijk. Daarentegen is de kalender 2016 goed verkocht.

   Kascommissie
   Bestond dit jaar uit Tamara Donkers en Herman Jansen.
   Tamara doet verslag van de bevindingen en concludeert dat de boeken in orde zijn. De penningmeester wordt decharge verleend.
   In 2017 controleren Tamara Donkers en Geert Korte als Kascommissie de boeken over 2016.
   Begroting 2016-2017
   Grootste inkomstenbronnen zijn de kalenders en de advertenties. Grote uitgaven vormen het drukken van het boekje. In deze begrotingsperiode worden grotere uitgaven verwacht i.v.m. de realisatie van ‘t ommetje.
   Bij interesse zijn de cijfers bij de penningmeester op te vragen.

   1. Vaststellen tarieven.

   Abonnement KR info boekje € 6,50 per adres (er zijn nu ca. 50 abonnees).
   Verenigingsafdracht € 25,-
   Gebruik van onze website € 25,-
   Sponsor op website € 50,-
   Voor advertenties in het boekje bestaan verschillende tarieven, afhankelijk van formaat, lay-out en aantal plaatsingen. Incidentele advertenties zijn mogelijk en kennen hun eigen prijs.
   Besloten wordt om de tarieven te handhaven.
   Overwogen wordt te kiezen voor een andere (digitaal) manier van verspreiden boekje. Een aantal mensen heeft aangeven de papierenversie als waardevol te ervaren ten opzichte van een digitale versie.
   Nu wordt het boekje huis aan huis verspreidt, bij digitale verspreiding zullen enkele adressen toch voor de papieren versie kiezen. Dit wordt voor bezorgers minder handig.
   Dit punt gaan naar het reguliere overleg KR en zal aan de orde komen in het jaaroverleg met de bezorgers (december 2016). Actie: secr.

   Dorpsplan: “Dorpsvisie Loil 2013-2020”

   Tijdens de regulieren maandelijkse overleggen van de KR staat dit onderwerp vast op de agenda en samen met de werkgroepen houden we de vinger aan de pols betreffende de voortgang en veranderingen.

   Werkgroep onderwijs

   Op een constructieve manier zijn er gesprekken gevoerd met het SPO De Liemers. De contacten zijn warmer dan in het verleden, er is een beter gevoel bij de verstandhouding, er is meer openheid.
   Gesprekken gingen met name over toekomstige plannen van SPO met St. Jozefschool.
   Onderzoek naar een ander schoolvorm, bijv. Dalton, zou voor Loil geen slechte ontwikkeling kunnen zijn. Werkgroep is benieuwd naar de ontwikkelingen. Per start schooljaar is er een nieuwe deeltijd-directeur. Hij is tevens directeur van de Ontdekking. Dit is de 4e directeur in 4 jaren!
   Voor SPO is de Kontaktraad niet de officiële en formele gesprekspartner. Dat is de MR en OV van de St. Jozef school. Zij vertegenwoordigen het dorp Loil. Kontaktraad wordt wel uitgenodigd voor de vergaderingen. Inmiddels is er toezegging dat er de komende 3 jaren voor Loil niet wordt gesproken over sluiting.
   SPO erkent de vele wisselingen binnen personeel, leiding en management.
   Tamara (MR St. Jozef school) geeft een korte toelichting. Het gaat niet alleen over sluiting en visie. Bij drastische verlaging van het leerlingenaantal wordt het een heel ander verhaal.
   Nu moeten we met z’n allen aan het werk om de school op de kaart te zetten. Het is de verantwoordelijkheid van het dorp op de school vol te krijgen. Uiteindelijke is het schoolbestuur verantwoordelijk.
   Bekeken is het verspreidingsgebied van het boekje te vergroten, om zo ook aandacht op de Loilse school te vestigen, maar de extra kosten van uitbreiding gebied lopen dan ook op. In de promotie van Loil is de Kontaktraad maar een kleine speler. Belangrijk is veel ruchtbaarheid te geven aan alles wat met Loil te maken heeft.
   De werkgroep komt regelmatig bij elkaar.
   Werkgroepleden: Ivonne Harmsen, Jules Lauwerier, Bas Heuberger. Geert Korte en Jos Breeuwer ondersteunen de werkgroep.

   Werkgroep Natuur en Recreatie

   Er is veel ruchtbaarheid gegeven aan de 1e paal van ’t Ommetje. Er zijn veel positieve reacties. Resterende palen zijn binnen en Frans Giesen kan starten met gutsen en branden. De werkgroep heeft de intentie de route nu snel uit te rollen.
   Momenteel krijgen alle sub-doeltjes aandacht. Recent is het maken van landhekken opgepakt. Verder is de werkgroep bezig met plaatsen van nestkasten en de samenwerking met de school. Bas ontvangt een groot compliment voor de positieve manier waarop ’t Ommetje de pers heeft gehaald.
   Aanspreekpunt: Bas Heuberger.

   Werkgroep Sociale Samenhang

   Veel overkoepelende zaken hebben de aandacht van de werkgroep.
   Het Samen eten project vindt nu plaats bij de Papegaai in samenwerking met Elver.
   Is uitstekend bevallen. Gemiddeld zijn er 25 deelnemers. Nadruk ligt op SAMEN. Helaas zijn er toch mensen die schromen deel te nemen.
   Samen met Welcom onderhoudt de werkgroep contacten met nieuwkomers en statushouders.
   Voor het project BUUV heeft de werkgroep behalve de digitale plek ook een fysieke plek gevonden in het oude mededelingen kastje van Sv. Loil, aan de voorkant van de Zomp. Daarin komt binnenkort (1 oktober) vraag en aanbod voor allerlei zaken te hangen. Publicatie erover volgt in het boekje.
   11 Dorpentour was in 2015 een groot succes m.n. door de fam. Heuberger en de Loilse kunstenaars. Goed bezocht.
   Het wordt een 2-jaarlijs gebeuren dus in 2017 is de volgende 11 Dorpentoer.
   Werkgroepleden: Geert Wanders, Heidy Ebbing, Rianne Godschalk, Betsie Smits.

   Werkgroep gemeenschapsgebouwen en wonen

   De activiteiten stonden dit jaar vooral in het teken van gemeenschapsgebouwen. Wonen is niet uitgebreid aan de orde geweest, behalve een gesprek met de gemeente maar dat leverde geen nieuws op v.w.b. woningbouw in Loil.
   Als er zich mogelijkheden aandienen wil de gemeente dit bespreken.
   Maalderij Borst – het plan voor een aantal appartementen.
   De indruk bestond dat het om 1 woongebouw ging maar het lijkt er op dat het om verschillende wooneenheden gaan. Elke wooneenheid is daarbij een streepje op het woningbouwcontingent van Loil. Dit lijkt minder gunstig voor mogelijke bouwplannen in de toekomst voor Loil.

   Gemeenschapsgebouwen,

   Samen met ICS is een quick scan gemaakt die 13 april is gepresenteerd aan de Loilse verenigingen en op 18 mei aan de inwoners.
   Conclusie: men wil gaan voor een nieuw gemeenschapsgebouw voor alle verenigingen waar men 30 jaar mee vooruit kan.
   Vervolgens is het plan in juni aan de wethouder overhandigd. Er is een financiële tegemoetkoming aangevraagd voor het haalbaarheidsonderzoek.
   Voortgang: Donderdag 8 september is het besluit van de gemeente bekend en komt de werkgroep met alle verenigingen samen. Er zullen dan stappen worden gezet hoe het haalbaarheidsonderzoek verder uit te zetten.
   Leden Werkgroep gemeenschapsgebouwen: Peter Bosman, Rob Mos, Geert Wanders, Edwin de Kinkelaar, Linda Hofman. Sinds kort versterken Sander Bosman (financieel specialist) en Kees van Helvoirt (jurist) de werkgroep gemeenschapsgebouwen..
   Heet van de naald is het bericht dat Hendriks een mondelinge voorlopige koper heeft.

   Werkgroep communicatie

   Werkzaamheden, activiteiten en aandachtspunten van de werkgroep zijn persaandacht voor:
   toekomst gemeenschapsgebouwen
   school
   erfbeplanting
   ‘t Ommetje Loil
   Actief op Twitter en Facebook
   Onderzoek uitbreiding verspreidingsgebied, lay-out e.d. boekje
   Terugloop adverteerders
   Bredere publicatie verslagen vergaderingen e.d.
   Vernieuwing banner De Zomp ‘Kern met Pit’
   Opschoning bestand betalende abonnees Kontaktraadboekje
   Boekje gratis voor gezinnen met kinderen op St. Jozefschool
   Glasvezel buitengebied: Rob van de Ende als ambassadeur
   Werkgroepleden: Tonnie Peters, Jeroen Baerends, Gerard Gies.

   Plattelandsraad

   Harrie Mom vertegenwoordigt Loil binnen deze raad. Het is een raadgevend orgaan van de gemeente Montferland en houdt zich specifiek bezig met alle activiteiten in en betreffende het buitengebied. Doelstelling is en blijft het in stand houden van de leefbaarheid van het buitengebied en waar mogelijk deze extra te bevorderen.
   Actuele aandachtspunten van de Plattelandsraad zijn o.a

   Dorpsplan: “Dorpsvisie Loil 2013-2020”

  1. Mededelingen
  1. In 2015 is de maand september door gemeente Montferland uitgeroepen tot maand van het Wijk- en Kerngericht werken. Dit jaar hebben we daar nog niets over gehoord.
  2. Opruimdag zwerfvuil. Weer op dezelfde wijze als voorgaande jaren. In 2017 is de opruimdag de 1e vrijdag nadat de klok wordt vooruit gezet naar zomertijd. Dit is dus 31 maart 2017.
  3. Kern met pit: De folders voor nieuwe aanmeldingen zijn binnen. Via mail is dit met de verenigingen gecommuniceerd.
 11. ’t Ommetjes is bewust nog niet aangevraagd. Eerst bestaande subsidies die zijn verkregen van de Ideefabriek afronden.
  Bij plannen van verenigingen om een project aan te melden voor Kern met Pit kan de KR op verzoek ondersteunen. Meld plannen voor aanmelding bij de Kontaktraad om te voorkomen dat er meerdere Loilse projecten meedoen en concurrentie ontstaat.  Sv.Loil – Het aanleggen van een Jeu de boulles baan is aangemeld.De planning is om te voorkomen dat verenigingen op het zelfde moment langs de deuren gaan.4 – 10 september 1016               KWF Kankerfonds
  11 – 17 september 2016             Pr. Beatrix Spierfonds
  18 – 24 september 2016             Nierstichting
  Midden september 2016             Kerkbalans
  20 september 2016                    Drumfanfare Loil-Vooruit
  1 oktober 2016                           Start Grote Clubactie
  9 – 15 oktober 2016                   Brandwonden
  10 oktober 2016                         Start verkoop Loil kalender
  15 – 23 oktober 2016                  Dansgarde
  30 oktober – 5 november           Diabetes
  6 – 12 november 2016                Alzheimer
  Laatste weken december           Prinsenlotto CV De vrolijke Drammers
  29 januari – 4 februari 2017        Hersenstichting
  5 – 11 maart 2017                      Amnesty International
  12 – 18 maart 2017                    Reumafonds
  2 – 8 april 2017                          Hartstichting
  7 – 13 mei 2017                         Longfonds
  Eind mei/begin juni 2017             SV Loil – voetbal
  11 – 17 juni 2017                        Maag – darm – lever stichting
  26 juni – 9 juli 2017                     Schuttersgilde Loil – Vooruit

  10 Rondvraag

  Kan er een gezamenlijk verenigings informatiebord worden geplaatst aan uitvalswegen? (Actie: naar agenda regulier overleg).
  Er staat in het boekje van deze maand meer informatie over het Hart Veilig Wonen project. Dit project staat of valt met inzet van vrijwilligers. Is ook interessant voor verenigingen. Er is een 2 uur durende introductieavond.
  Onderhoud en kosten van AED neemt de gemeente op zich. (Actie: Tonnie Peters)
  Onderhoud rotonde Holthuizerstraat.
  Eric Welling ligt toe dat door het groot onderhoud aan de provinciale weg op dit moment niet inzichtelijk is wat er per rotonde precies gaat gebeuren. Voorjaar 2017 is “onze” rotonde aan de beurt. Het heeft alle aandacht en in oktober volgt meer informatie.

  Geprobeerd is de onlangs gemaakte schade te verhalen bij de brokkenmaker maar dat ligt niet eenvoudig.
  De andere rotonde (Weemstraat) verdient aandacht i.v.m. verkeerveiligheid (oktober 2016 op de planning) (Actie: naar agenda regulier overleg)
  Gebiedsuitbreiding en Public Relations Plan Loil
  Het algeheel PR plan Loil is lastig actueel te houden. Zaak is na te denken over hoe Loil op de kaart te zetten.
  Het doel is om de sterke punten van Loil goed in beeld te brengen en uit te dragen waardoor mensen geprikkeld worden om zich in Loil te vestigen, zich bij verenigingen aan te sluiten, hun kinderen in Loil op school te plaatsen, etc. Dit mede in het licht bezien van plannen voor een breder verspreidingsgebied van het KR-blad. Tip: vanuit reserve ABL zou op dit punt een communicatiedeskundige ingezet kunnen worden. (Actie werkgroep communicatie/penningmeester)
  20 september komen alle verenigingen bij elkaar met als enig agendapunt Loilse jeugd.
  WhatsApp-groepen: Er heeft informatie gestaan in het KR-boekje nr. 372 (maart 2016).
  Papieren versie KR- boekje
  Bekijk mogelijkheid tot digitale verspreiding. (Actie werkgroep communicatie)

  Aanwezig:

  Ivonne Harmsen, voorzitter KR,
  Gerard Gies, penningmeester KR en Schuttersgilde Loil-Vooruit,
  Geert Wanders, KR en SV Loil Volleybal,
  Tonnie Peters, KR,
  Eric Welling, KR en SV Loil voetbal,
  Edwin de Kinkelaar, KR en Amicitia,
  Bas Heuberger, KR,
  Jules Lauwerier, KR,
  Peter Bosman, KR en CV De Vrolijke Drammers,
  Els Koster, secretaresse KR en notulist,
  Tamara Donkers, Loil in het groen en MR St. Jozefschool,
  Geert Korte, CV De Vrolijke Drammers,
  Joep Buiting, Schietvereniging SV Loil,
  Harrie Mom, Plattelandsraad,
  Rob Berns,
  Boris van Oosterom, fractielid Lijst Groot Montferland
  Rob Mos, Sv Loil,
  Raymond Raben, CV De Vrolijke Drammers,
  Edwin van Onna, CV De Vrolijke Drammers en Stg. Sportactiviteiten Loil,
  Jeroen Baerends, Werkgroep Communicatie
  Frans Dercksen

  Bericht van verhindering:

  Ap Dieker, CDA
  Jeroen Schlief, Drumfanfare
  Tonnie Hetterscheid,