In 2014 heeft de Raad van de gemeente Montferland de kerntakendiscussie afgerond. Hierin is besloten dat de gemeente de accommodaties/dorpshuizen in de dorpen, dus ook de Zomp in Loil, gaat afstoten. De gemeente bood destijds, via de Kontaktraad, de Zomp ter overname aan de Loilse gemeenschap aan.

Hieronder willen we Loil graag informeren over wat er sindsdien is gebeurd en hoe we ervoor staan.

De Kontaktraad heeft direct nadat het verzoek van de gemeente ons bereikte, een werkgroep opgericht, waarin gaandeweg de juiste expertise uit ons dorp werd betrokken. Voor we verder gaan willen we onze dank en waardering uitspreken aan de vele mensen die een bijdrage hebben geleverd en uiteraard met name aan de leden van de werkgroep Hart van Loil. Chapeau!

Er is veel en ook heel goed werk geleverd.

Met de beslissing van de gemeente tot het afstoten van de Zomp, werd de vraag actueel of de Loilse verenigingen in staat en bereid waren om de Zomp over te nemen. Dat wil zeggen: als eigenaar van het gebouw, in de nabije toekomst verantwoordelijk zijn voor alle kosten, opbrengsten, beheer en onderhoud.Tegelijkertijd deden zich in Loil nog een aantal andere ontwikkelingen voor, die nadelige gevolgen zouden kunnen hebben voor de leefbaarheid in Loil en de continuïteit van het verenigingsleven. De op dat moment al sluimerende discussie over de kerk en de sluiting van zaal Hendriks behoefde de onmiddellijke aandacht en werd noodzakelijkerwijs betrokken in de beantwoording van de vraag of de verenigingen de Zomp wilde overnemen.

Met het adviesbureau ICS, betaald door de gemeente, zijn daarna de verschillende mogelijkheden om een gemeenschapsgebouw voor Loil in stand te houden, onderzocht. De algemene conclusie in hun adviesrapport, na een analyse van 6 scenario’s, is dat de overname van de Zomp niet verstandig is en niet de meest voor de hand liggende oplossing.

Aanpassingen en renovatie, waaronder asbestsanering, leiden tot hoge kosten, waarbij het eindresultaat nog geen toekomstbestendige voorziening oplevert die voldoet aan de behoefte van Loil. Daarnaast levert het een gebouw op dat naar verwachting niet budgettair neutraal te exploiteren is jaarlijks een tekort van enkele tienduizenden euro’s.. Wie zou dat dan moeten gaan betalen, en hoe?

Het uitgangspunt, naar aanleiding van het advies en de consultatie van de toekomstige gebruikers, werd een nieuw gemeenschapsgebouw, een rendabel multifunctioneel gebouw, dat minimaal de Loilse verenigingen kan huisvesten en waarvan ook de bewoners van Loil gebruik kunnen maken.

Naar aanleiding van dit advies, dat in juni 2016 werd gepresenteerd aan de gemeente, heeft de gemeente budget beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van de noodzakelijk gebleken nieuwbouw te beoordelen en een architect opdracht gegeven de plannen van Loil te schetsen. De meeste verenigingen van Loil hadden inmiddels de intentie uitgesproken en ondertekend om mee te werken aan nieuwbouw. De intentieverklaringen, samen met de bevindingen uit het haalbaarheidsonderzoek van ICS, zijn verwerkt.

Het maakt onderdeel uit van het zo concreet mogelijke voorstel van de Kontaktraad dat op 1 februari 2017, een halfjaar na de start van het haalbaarheidsonderzoek, aan het College van Burgemeester en Wethouders is voorgelegd. Dit is het antwoord van de Loilse verenigingen op de vraag of Loil bereid is om de Zomp van de gemeente over te nemen. Het antwoord luidt: ja, maar wel onder voorwaarden.

Loil kan niet anders dan ja zeggen, maar alleen dan als nieuwbouw gerealiseerd kan worden met steun van de gemeente. Als Loil van overname af zou zien, zou de Zomp per 1 juli a.s. te koop worden gezet.

Wat staat er in het voorstel van Loil in grote lijnen (met het gevaar dat in de samenvatting de nuance ontbreekt):

 1. we nemen de Zomp over voor € 1,00;
 2. de Zomp wordt gesloopt, het asbest verwijderd en de grond bouwrijp opgeleverd;
 3. er komt een nieuw toekomstbestendig gemeenschapsgebouw dat voldoet aan moderne wensen en eisen, met voldoende functionaliteit om exploitabel te kunnen zijn en de verenigingen te huisvesten, met de bijbehorende vergunningen om gebruik te maximaliseren (o.a. de horecavergunning);
 4. er is een schets gemaakt door een ervaren architect om concreet te maken wat Loil bedoelt en op grond waarvan de functionaliteit en de eisen voor nieuwbouw kunnen worden toegelicht;
 5. er is een plan gepresenteerd voor de budget neutrale exploitatie van het gebouw, op grond van medewerking van een (semi-) commerciële exploitant;
 6. er wordt een financiële bijdrage (€ 810.000,-) gevraagd van de gemeente en samen gaan we op zoek naar financiering, voor zowel dit bedrag als voor het resterende bedrag dat nodig is om het gebouw te realiseren.

In haar reactie op het door Loil gepresenteerde plan is het College op geen enkele manier in gegaan op de inhoud van het toch wel concrete (nieuwbouw)plan van Loil. Zij wil geen onderscheid maken tussen de verschillende dorpen en biedt aan elk dorp het gebouw aan onder dezelfde voorwaarden. Ook al is het gebruik en de uitgangspositie volstrekt onvergelijkbaar.

Dit pakt voor Loil zeer ongunstig uit. De Zomp in Loil is niet alleen een welzijnsaccomodatie, maar o.a. ook een sportaccomodatie voor meerdere verenigingen en de school en een kantine met een horecavoorziening. In onze plannen voor de toekomst biedt het gemeenschapsgebouw huisvesting aan alle verenigingen. Van carnaval tot schutterij, voetbal- tot en volleybalvereniging, muziek- tot toneelvereniging en meer om Loil vitaal te kunnen houden. Eén voorziening voor allen.

Op grond van het voor ons toch teleurstellende voorstel van het College, dat voorgelegd werd aan de Gemeenteraad ter goedkeuring volgde voor de werkgroep in de afgelopen maand april een intensieve periode van uitleggen, toelichting bieden, vragen beantwoorden van de verschillende raadsfracties. Dit om de voor Loil onacceptabele uitkomst af te wenden.

In de raadsvergadering van 20 april jl. is het voorstel van het College aan de orde geweest en aangenomen.

Het voorstel van de gemeente ziet er als volgt uit;

 • Overname van de Zomp door Loil per uiterlijk 1-1-2019, voor 1 euro.
 • Het afwaarderen bij overname van de restant boekwaarde van €114.360,-.
 • Het overdragen van de gereserveerde onderhoudsvoorziening van € 112.283,-. (restrictie; het exploitatietekort vanaf 1-7-2017 tot 1-1-2019 wordt in mindering gebracht op de onderhoudsvoorziening)
 • Een eenmalige subsidie van € 30.000,- als bijdrage in de exploitatie.
 • De gemeente reserveert voor Loil € 250.000,- voor eventuele (nieuw)bouw ontwikkelingen. Onder nog grotendeels onbekende voorwaarden.
 • Betekent een best-case financiële bijdrage van € 392.283,-.

Er is een zogenaamd amendement aangenomen, waarmee de betrokken dorpen een uitstelmogelijkheid wordt geboden tot en met 31 december 2018. Als achterliggende reden hiervoor wordt onder andere genoemd dat voor de dorpen andere ontwikkelingen spelen, die een goede keuze op korte termijn belemmeren. Inderdaad!

 

Het voorstel lijkt mooier dan dat het is . Er is weliswaar een jaar uitstel, maar de feiten zijn niet anders.

De Zomp blijft de Zomp en voor nieuwbouw is het bedrag ontoereikend. Indien geen oplossing wordt gevonden, komt er volgens de gemeente inderdaad ‘een bord in de tuin’, zij het een jaar later. Er is opnieuw werk aan de winkel en ook nog met de nodige tijdsdruk, want het gevolg van het aangenomen amendement is wel dat het jaarlijkse exploitatietekort van de huidige Zomp van tienduizenden euro’s, van het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag af gaat. Dit geldt zolang de Zomp niet is overgenomen. Dus: hoe langer het duurt, des te minder geld er in de pot zit?

De werkgroep Gemeenschapsgebouwen onderzoekt nu de mogelijkheden voor het vervolg: hoe kan voor Loil een exploitabel gebouw, dat aan de vereisten van de verschillende verenigingen voldoet, worden gerealiseerd en gefinancierd? De werkgroep ‘Hart van Loil’ gaat hierover als eerste in gesprek met de verenigingen die de intentieverklaring voor de nieuwbouw ondertekenden.

Uiteraard zal binnenkort ook een bijeenkomst voor alle inwoners van Loil worden belegd.

Wij houden u op de hoogte.

Mocht u tussentijds vragen hebben schroom niet deze aan ons te stellen. Wij stellen uw bijdrage en betrokkenheid zeer op prijs.

Kontaktraad Loil & Werkgroep ‘Hart van Loil’