Jaarvergadering Kontaktraad Loil: maandag 28 september 2020 vanaf 20.00 uur in de kerk in Loil.

Alle Loilenaren en Loilse vereniging zijn hierbij welkom. I.v.m. corona gelden wel enkele voorwaarden:
* uiterlijk zondag 27 september aanmelden via: kontaktraad@loil.nl
* Voel je je niet fit, blijf dan thuis meld je, indien mogelijk, tijdig af.

Hieronder de agenda, het verslag van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag van de Plattelandsraad.
De Lijst van aanwezigen is niet opgenomen.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 27 mei 2019.
 3. Bestuurlijke mutaties:
  1. Aangetreden: Margreet Peters-Looman.
  2. Vacature voorzitter.
  3. Vacature penningmeester.
 4. Financieel verslag door penningmeester.
  1. Kascommissie
  2. Begroting 2020.
 5. Vaststellen diverse tarieven.
 6. Dorpsvisie Loil 2020-2030: terugblikken en vooruit kijken.
  1. Werkgroep communicatie.
  2. Werkgroep sociale samenhang.
  3. Werkgroep onderwijs.
  4. Werkgroep natuur en recreatie.
  5. Werkgroep wonen.
  6. Werkgroep dorpsvisie Loil 2020-2030.
  7. Raad van toezicht stichting ’t Hart van Loil.
 7. Plattelandsraad
 8. Planning financiële(donateurs)acties alle verenigingen mei 2020-mei 2021.
 9. Mededelingen
 10. Rondvraag

Notulen Jaarvergadering Kontaktraad – 27 Mei 2019

Locatie: Kantine de Zomp, Wehlseweg 42 te Loil
Aanvang : 20.00uur.
Voorzitter: Tonnie Peters
Notulist: Ries Berndsen

 1. Opening
  Tonnie opent de vergadering met een kleine volgorde wijziging van de agenda
  1.a Hart van Loil Samenvatting door Onne Heesen over afgelopen tijd van Hart van Loil. De plannen zijn heel ambitieus maar wel realistisch. De kerk en de Zomp zijn overgenomen op papier, passeert in de komende maanden bij de notaris. Dit kon alleen met een in bedrijf gestelde stichting ’t Hart van Loil. algemeen bestuur: Maarten Hoksbergen(secretaris), Harm Peters(voorzitter), Sander Bosman(penningmeester) Tim Wijnholts(bouwkundig), en Rob Nijenhuis(bouwkundig). Vereniging van verenigingen wordt nog aan gewerkt; 1. soort opstapbestuur die in het komende half jaar het bestuur gaat samenstellen voor vanaf 1 januari 2020. Met SV Loil voetbal wordt geprobeerd nog een aantal losse eindjes aan elkaar te verbinden. Raad van toezicht gaat uit 3 leden bestaan, 1 vertegenwoordiger van de vereniging ’t Hart van Loil, 1 vertegenwoordiger van de Kontaktraad (Ries Berndsen), deze kiezen samen de voorzitter. In de statuten staat beschreven dat een incompleet bestuur besluiten mag nemen, daardoor mogen aankopen gedaan worden. Volgend jaar 75 jaar Loil bevrijd, wordt gewerkt aan een nieuw openluchtspel.
 2. Notulen jaarvergadering 14 mei 2018
  Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige jaarvergadering. Notulen zijn daarmee vastgesteld.
 3. Bestuurlijke mutaties:
  Afgetreden: Ivonne Harmsen, Nancy Jansen, Bas Heuberger. Tonnie bedankt de afgetreden bestuursleden en spreekt ze met lovende woorden toe, allen bedankt. Ivonne neemt ons mee naar het begin van de plannen van ‘Hart van Loil.’
  Wisseling: Ries Berndsen neemt de functie van secretaris van Nancy Jansen over, Tonnie Peters(interim), daarnaast is Theo Wanders nu ook lid van het bestuur van de kontaktraad(voorheen namens de locatieraad van de Gabriël parochie).
  Vacature voorzitter.
 4. Financieel verslag door penningmeester.
  Financieel verslag
  Zie bijlage 1
  Kascommissie:Tonnie Bosman en Willemien Derksen, in april is de kascommissie bij Gerard thuis geweest. De conclusie is dat ze akkoord gaan met het financiële verslag van 2018. Het ziet er zeer degelijk uit, en de cijfers zijn correct. Een puntje van aandacht: balans voor de toekomst is ‘negatief,’ het advies is, hoe kunnen we bijvoorbeeld met meer reclamewerk meer inkomsten te genereren. Hiermee dechargeren ze Gerard voor het financiële verslag.
  Begroting 2019 Exploitatiebegroting is gemaakt, maar met een negatief beoogd resultaat, mede door de teruglopende bijdrage van de Gabriël parochie, de gestegen drukwerkkosten.
  Structureel financieel tekort
 5. Vaststellen diverse tarieven:
  -Abonnementskosten Kontaktraad buiten parochiegrens €10,-
  -Loil kalender €8,-
  Advertenties(10x per jaar).
  ¼ pagina: €95,-
  ½ pagina: €140,-
  pagina: €250,-
  achterzijde: €350,-
  Er zijn afwijkende tarieven voor adverteerders die iedere uitgave een andere advertentie willen. Bijdrage voor verenigingen is in 2017 aangepast. Verenigingen en stichtingen betalen per aantal leden gedifferentieerd: €35,- / €75,- / €100,-
 6. . Dorpsvisie Loil 2020-2030:
  Terugblikken en vooruitkijken
  a. Werkgroep communicatie
  -Kontaktraadboekje in nieuw jasje gestoken, full color, veel positieve reacties over gekregen.
  -Informatieboekje en informatiemap voor nieuwe inwoners, is eenmalig ook bij alle woningen in Loil verspreid.
  -Dit najaar gaat de schop in de grond voor de glasvezel in het buitengebied.
  -‘In Loil kan het’ begint aan te slaan.
  -Er is in 2018 enthousiast begonnen met het vullen van Montferland Journaal echter vergt het veel tijd en inzet om deze 2 wekelijkse pagina te vullen.
  b. Werkgroep sociale samenhang
  -Intensievere samenwerking met Welcom is gestart, zodat Loil meer gebruik kan maken van de expertise van Welcom. Voor ons valt nog veel inzet te ‘halen’ bij Welcom. Willemien Derksen(SPOL) haakt in: Ze zijn ook eens bij SPOL geweest met een positief resultaat.
  -DUO Fiets is besteld van de subsidiepot.
  -Warme maaltijden loopt goed, gemiddeld 25-30 deelnemers.
  c.Werkgroep onderwijs.
  -Ivonne Harmsen blijft actief binnen de werkgroep onderwijs: We moeten in gesprek met de gemeente om het beleid te veranderen in zake van de visie over onderwijs toekomst, gezien de leerling groei door toegenomen woningbouw. Samen met Toon Geluk en de nieuwe bestuurder van LiemersNovum is Ivonne in gesprek gegaan om toch versneld het beleid aan te passen. Nu binnen straal van 3km schoolvoorziening, dit moet er af gaan. De relatie tussen Loil en het bestuur van de school is nu erg goed.
  -Vandaag is bekend gemaakt dat het bestuur van LiemersNovum de opheffingsnorm voor de Daltonschool st. Jozef heeft bijgesteld van 94 naar 80 leerlingen. Dat is een zeer positief bericht voor de toekomst van de school, maar natuurlijk ook voor de toekomstplannen van ’t Hart van Loil, en natuurlijk het hele dorp.
  -Bas Heuberger stelt de vraag hoe we het onderwijs verhaal scheiden van ’t Hart van Loil. Tonnie antwoordt: Nieuwbouw van de school is momenteel te ver in de toekomst om het nu al mee te nemen in de plannen. Wel is er een ruimte vrijgehouden in de plannen om in de toekomst een nieuwe school te kunnen bouwen. Daardoor is er voor gekozen om deze werkgroep bij ’t Hart van Loil voorlopig te laten vallen.
  d. Werkgroep natuur en recreatie.
  Peter Bosman neemt de taken van Bas Heuberger over per vandaag. Eerste stappen zijn gezet, subsidie is gereserveerd. Dit is het ideale moment om e.e.a. over te dragen aan Peter. Nestkastroute, samen met school, samen met bijvoorbeeld wandelnetwerk van Wehl. Er is nog een deel van het geld gereserveerd voor het monument voor het klooster. Wellicht is dit mooi om dit bestaande overblijfsel als beeld te combineren met het openluchtspel van 2020.
  e. (werkgroep gemeenschapsgebouwen).
  f., Werkgroep wonen.
  -Geitenboerderij gasleiding Gemeente Montferland heeft deze kans laten schieten.
  g. Werkgroep Loil leeft is rustende.
  Clusterbeleid is van tafel, echter onder een andere naam heeft de gemeente Montferland hier toch beleid van gemaakt. 
  h. Verslag Plattelandsraad. Zie bijlage ‘Terugblik Plattelandsraad 2018.pdf’
 7. Toekomstplannen
  a. Rol Kontaktraad wordt dit jaar weer aan het licht
  b. Dorpsvisie 2020-2030.
 8. Planning financiële(donateursacties alle verenigingen mei 2019-mei2020?
  Ivonne Harmsen vraagt waar de actie Kerkbalans ten goede van komt nu de kerk niet meer in het bezit is van de Gabriël parochie. Deze opbrengst is voor de Gabriël parochie, niet voor ’t Hart van Loil.
  Er wordt als tip meegegeven om dit naar de inwoners te communiceren. Mededelingen rotonde: alles gaat op dezelfde voet verder AED komt bij de Daltonbasisschool St. Jozef te hangen Kern met pit spandoek is kapot gewaaid, wordt hersteld.
 9. Rondvraag
  Harry Mom: advies risico inventarisatie doen voor zitting in raad van toezicht. Bas Heuberger: -AED: zou Coen Hendriks aan willen sluiten bij het AED netwerk, omdat er daar ook 1 geplaatst is.
  -Wordt met toekomst visie ook nagedacht over ‘vereniging van verenigingen’ en eventuele dubbelingen met de Kontaktraad.
  Ivonne Harmsen: -Advies: Zorg dat je mensen krijgt in de stichtingsbestuur die echte bestuurders zijn, en niet expliciet bouwers of jonge mensen. Een gezonde combinatie.
 10. Sluiting
  Tonnie sluit de vergadering.

  Bijlage 1: Financieel verslag (Let op: linksonder op elke pagina kun je terug en/of vooruit bladeren naar de vorige of volgende pagina)
  2019 0527 Jaarrekening

  Bijlage 2 Jaarverslag Plattelandsraad (Let op: linksonder op elke pagina kun je terug en/of vooruit bladeren naar de vorige of volgende pagina)
  2019 06 Verslag Plattelandsraad 2018