Tijdens de jaarvergadering van 5 september 2016 is het jaarverslag  2015 vast gesteld. Hieronder het vast gestelde verslag:

Verslag jaarvergadering Kontaktraad Loil 31 augustus 2015
Lijst van aanwezigen en verhinderden is aan het eind opgenomen.

 1. Opening en kennismaken

De voorzitter heet iedereen welkom en spreekt de waardering uit over de goede vertegenwoordig vanuit de verenigingen.

Dit is een afspiegeling van de nieuwe opzet in de bezetting van de Kontaktraad. Door toetreden van verenigingsafgevaardigden in de KR en het samenwerken met de werkgroepen is de werkdruk van een paar bestuurleden, nu verdeeld over meerdere enthousiaste personen.
Tot nu toe was het niet gebruikelijk om tijdens de jaarvergadering een algemeen jaarverslag voor te lezen. Daar wil de voorzitter verandering in aanbrengen. Het jaarverslag, een overzicht van wat de KR afgelopen jaar heeft gerealiseerd, zich mee bezig heeft gehouden en nog mee bezig is en wat niet is gelukt, wordt opgenomen op de agenda van de jaarvergadering. Actie secr.

Dit jaar zijn ons twee personen ontvallen die aan de wieg van de Kontaktraad hebben gestaan en veel voor de Loilse dorpsgemeenschap hebben betekend.
Ton Bolder, en vandaag bereikte ons het bericht van het overlijden van Dinie Jansen.
Als memorabele momenten in de dorpsgemeenschap in het afgelopen jaar wil de voorzitter niet voorbij gaan aan de Koninklijke lintjes die zijn verleend aan Hein Harmsen en Ap Dieker.
15 mei jl. heeft de KR samen met een aantal geïnteresseerden het dorpsplan, “Dorpsvisie 2013 – 2020 herbekeken of de status nog up to date is en of er punten zijn waar we de komende tijd mee aan de slag moeten.

 1. Verslag Jaarvergadering 22 september 2014

Sandra merkt op dat de genoemde termijn van financiële acties concreter kan. Deze opmerking wordt meegenomen naar agendapunt 9.
Er zijn geen andere opmerkingen over het verslag.

Actiepunten uit dit verslag
Statuten en reglementen: De penningmeester is daar nu in samenwerking met notaris Laarberg mee bezig. Streven is het geheel dit jaar afgerond te krijgen. Vrijwilligersverzekering: D.i. mede afhankelijk van wat gemeente Montferland biedt aan verzekering voor vrijwilligers. De vraag is of bestuursleden als vrijwilligers worden gezien.
Verslag wordt vastgesteld.

 1. Bestuurlijke mutaties

De Kontaktraad heeft veel nieuwe bestuursleden. Er is een evenwichtige manier gevonden om het vele werk te verdelen. Ook is de verbinding met de verenigingen gevonden en geborgd.
Jules is geen interim voorzitter meer. Ivonne heeft het voorzitterschap per januari van hem overgenomen. Ivonne bedankt Jules voor zijn inzet.
Linda kan i.v.m. haar drukke werkzaamheden niet langer deel uitmaken van de KR. Zij neemt per vanavond afscheid. Wel blijft ze betrokken door deel uit te maken van de werkgroep wonen. We bedanken Linda met een cadeaubon en een bloemetje voor haar inzet als lid van de KR.
Willemien Derksen stelt dat er teveel aan werk is om door maar een paar mensen de kar te laten trekken. Daarom ziet zij de uitbreiding als waardevol.
De KR stelt: schroom niet om vragen en opmerkingen bij ons neer te leggen.

 1. Statuten en reglementen

De huidige statuten dateren uit 1994. Deze zijn in te zien op de site.
Veel zaken zijn niet meer van deze tijd en zijn niet meer goed geregeld, denk bijv. aan omgang met social media waarover er überhaupt niets in staat. De statuten en de huisregels zijn gedateerd en moeten anders worden geregeld, bijv. de afstemming met de verenigingen en inwoners. Verder zijn er enkele juridische aanpassingen geweest. Afgelopen week hebben Ivonne en Gerard gesproken met notaris Laarberg, die ons overigens kosteloos van dienst wil zijn met als tegenprestatie advertentie en noemen naam.
Tevens worden de richtlijnen van het fonds ABL bekeken. Diverse verenigingen hebben in het verleden een beroep gedaan op dit fonds. Om duidelijkheid te kunnen geven bij de verstrekking moeten er goede criteria aan worden gehangen.
De penningmeester hoopt dit punt eind 2015 af te ronden.

 1. Verslag penningmeester

Penningmeester Gerard Gies leest de balans per 31-12-2014 en de exploitatierekening 2014 voor. Daarna geeft hij een toelichting op de cijfers.

Kascommissie

Omdat Geert nu deel uitmaakt van de KR zijn Leo Hendriks en Herman Jansen bereid gevonden de kas te controleren.
Leo doet verslag van de bevindingen en concludeert dat de boeken in orde zijn. De penningmeester wordt decharge verleend.
In de statuten ligt niets vast over de kascommissie. Voor 2016 biedt Tamara Donkers zich aan voor de kascontrole samen met Leo of Herman.

Begroting 2015-2016

Het inkomen vanuit de advertentieverkoop loopt terug. We moeten actief op zoek naar nieuwe adverteerders maar de verwachting is dat inkomstendaling vanuit de adverteerders structureel is. Verwacht tekort is ca. € 520,-.
Door extra oplage (boekje Ton Bolder) zijn de drukkosten van het boekje dit jaar hoger.
Zonodig zijn de cijfers bij de penningmeester op te vragen. Volgend jaar zullen we de cijfers op de site plaatsen of bij binnenkomst verstrekken!
Voor eenieder die is geïnteresseerd, ligt bij de penningmeester een fondsenboek ter inzage. Daarin zijn alle subsidiemogelijkheden opgenomen.

 1. Vaststellen tarieven.

Abonnement KR info boekje € 6,50 per adres (er zijn nu ca. 50 abonnees).
Verenigingsafdracht € 25,-
Gebruik van onze website € 25,-
Sponsor op website € 50,-
Voor advertenties in het boekje bestaan verschillende tarieven, afhankelijk van formaat, lay-out en aantal plaatsingen.
Besloten wordt om de tarieven te handhaven.
De oplage van het KR boekje is 700 exemplaren.

N.a.v. een vraag van Geert Korte over de vrijheid van handelen naar eigen goeddunken door de KR legt Gerard uit dat dat ook een van de dringendste redenen was om de statuten en reglementen aan te passen. Ook door dat er steeds meer taken vanuit de gemeente bij de wijk- en dorpsraden wordt neergelegd wordt het belangrijk een meer formele vorm van samenwerken te hebben.
Eigenlijk is de KR het vertegenwoordigersorgaan van de verenigingen.
Hoe het er concreet gaat uit zien is afhankelijk van de plannen van de gemeente. Inspraak is via de openheid van overleg geregeld. Wordt dit anders dan moeten we het er met elkaar over hebben of we dat wel willen. Wat zijn bij een karakter-verandering van de KR dan de verantwoordelijkheden en hangt daar ook een subsidie/vergoeding aan vast?
Op het advies om bij andere dorpen te buurten wordt geantwoord dat enkele KR-leden al een paar kleine kernen in dit kader hebben bezocht.
Joep Buiting vraagt of een eenmalig plaatsing van een advertentie mogelijk is. Ja, de mogelijkheid is er maar wildgroei wordt in de gaten gehouden. De kosten zijn vanaf € 50,-.

 1. Dorpsplan: “Dorpsvisie Loil 2013-2020”

Tijdens de regulieren maandelijkse overleggen van de KR staat dit onderwerp op de agenda en samen met de werkgroepen houden we de vinger aan de pols betreffende de voortgang en veranderingen.

Werkgroep onderwijs

Ivonne heeft de taken van Jules binnen deze werkgroep overgenomen. SPO De Liemers, het schoolbestuur van de St. Jozefschool, heeft een toekomstplan gemaakt voor onderwijs in gemeente Montferland. De concentratie van onderwijs is weergegeven in vlekken. Loil vormt samen met Nieuw Dijk en Didam zo´n vlek. In zo´n vlek is voldoende onderwijs geregeld. De KR gaat in deze richting mee en de primaire lijn is dat we bij het SPO betrokken blijven. We houden in de gaten wat er gebeurd met Nw. Dijk met hun fusie met scholen in Didam. Hierover is geen overleg geweest met Loil.
Het streven is om de contacten met de MR weer aan te halen.
Werkgroepleden: Ivonne Harmsen, Jules Lauwerier, Bas Heuberger. Geert Korte en Jos Breeuwer ondersteunen de werkgroep.

Werkgroep Natuur en Recreatie.

Door het instellen van deelprojecten was het niet langer nodig daarboven nog een werkgroep te hebben. Bas is de coördinator van het geheel en onderhoudt de contacten met het Gelders Landschap.

Het project Dorp in het groen heeft 2 bijeenkomsten gehad. Er is informatie gegeven en daarna konden concrete ideeën en plannen voor eigen erf worden besproken. Er is positief op gereageerd. 21 november is de plantdag.
Het Ommetje is zo goed als klaar zodat gestart kan worden met het uitzetten. Een enkel trajectstukje is nog niet rond maar het is goed om eerst iets te maken zodat men kan ervaren hoe het uitpakt.

Werkgroep wonen.

Vorig jaar is de enquête starterswoning afgerond. 10 geïnteresseerde stellen hebben zich gemeld.
Er is een aantal locaties als mogelijkheid bekeken zoals De maalderij, stukje Kloosterstraat, perceel Tiemessen-Balduk, huurwoningen van Laris, Snackbar Buiting.
Er zijn door de werkgroep verschillende gesprekken met de wethouder geweest maar de nieuwe wethouder geeft te kennen dat er geen mogelijkheden zijn omdat er binnen de gemeente Monterland elders genoeg aanbod is. Door de relatie van de gemeente met de provincie is er niets meer mogelijk.
Misschien dat er via functiewijziging van bestaande gebouwen iets mogelijk is voor starterswoningen.
Werkgroepleden: Linda, Rick Mom, Margot Sloot, Edwin de Kinkelaar, Etienne Kaptein.
Maalderij. De KR heeft, al dan niet op verzoek, vaak geadviseerd en bemiddeld bij verschillende plannen omtrent de Maalderij. Nu zijn er nieuwe plannen van de familie Borst i.s.m. Buurtzorg.

Ja, de KR is over deze plannen positief maar nee, we gaan geen belangen behartigen voor een particulier initiatief.
Buurtzorg betreft een kleinschalig plan voor 24 uurs zorg in 12 wooneenheden voor alle leeftijden. Tevens is er ruimte voor kleinschalige voorzieningen denk daarbij aan prikpost, bakker, pinautomaat o.i.d.
Op de vraag of Loilse mensen voorrang kunnen krijgen op Loilse huurwoningen wordt geantwoord dat dit door de KR niet te regelen is. Mogelijk dat er incidenteel en op eigen initiatief mogelijkheden zijn bij Laris.

Werkgroep gemeenschapsgebouwen

Het plan bestaat om vanwege de vele raakvlakken de werkgroep gem. gebouwen en de werkgroep wonen samen te voegen,
De werkgroep gem. gebouwen is in het leven geroepen vanwege o.a. de plannen van de gemeente met de Zomp en andere plannen omtrent gemeenschaps-gebouwen. Als gemeenschap moeten we daar wat mee, ook met de school. Hendriks en De Papegaai worden als gemeenschapgebouwen gezien. En ook de Kerk. Recent is er op hun uitnodiging een overleg geweest over deze problematiek. Diverse ontwikkelingen betreffende deze complexe materie staan op stapel en de werkgroep leeft zich in het onderwerp in en doet kennis op bij diverse projecten in de omgeving. I.o.m. de gemeente mag er een deskundige worden ingeschakeld.
Een plan moet exploitabel zijn, maar hoe is het exploitabel te maken? Hoe zijn activiteiten in de Zomp uit te breiden?
Met de gemeente zijn afspraken gemaakt dat er rek zit in hun deadline zolang de werkgroep er actief mee bezig is (tot 2018).
T.z.t. informeren we het dorp.
Er wordt over gedacht om een koppeling te maken met de werkgroep wonen omdat de wens bestaat deze problematiek in samenhang te bekijken en wat de rol van de KR hierin kan zijn.
Leo Hendriks meldt dat de familie heeft besloten 29 februari 2016 het bedrijf te sluiten. Zowel voor de familie als voor het dorp is dat bijzonder spijtig. KR biedt alle hulp aan bij goede afwikkeling ervan.
Werkgroepleden: Peter, Rob Mos, Geert Wanders, Edwin de Kinkelaar, Linda Hofman.

Werkgroep sociale samenhang

Veel onderwerpen die betrekking hebben op de sociale samenhang worden al meegenomen in de andere werkgroepen.
De werkgroep heeft actief geprobeerd de veranderende zorg, de WMO en het sociaal team in de bedden in Loil. Helaas is dit door slechte planning en communicatie vanuit de gemeente niet gelukt.
Op dit moment zijn er bij de werkgroep geen sociale of zorgknelpunten in Loil bekend.
SPOL heeft succesvol de maaltijdenservice opgezet en de werkgroep blijft betrokken bij nieuwe projecten vanuit Welcom en de gemeente.

11Dorpentoer

In 2014 nog op het laatste moment door Ap Dieker geregeld, is het dit jaar opgepakt door de werkgroep sociale samenhang. Omdat het op 13 september samenvalt met de open monumentendag is er een kunstzinnige draai aan gegeven. Er zijn 5 kunstenaars die hun medewerking hebben toegezegd. Het evenement vindt in Loil plaats op het terrein van de familie Heuberger aan de Doesburgseweg. Er is een mogelijkheid om dit gerestaureerde pand, de voormalige Herberg De Nachtegaal, te bezichtigen.
Werkgroepleden:Geert Wanders, Heidy Ebbing, Rianne Godschalk, Betsie Smits.

Werkgroep communicatie

Aandachtspunten van deze werkgroep zijn: Redactie Info boekje, Twitter, Website, Facebook.
De werkgroep wil actief laten zien wat er in Loil gebeurd en trachten jong en oud erbij te betrekken. Ook activiteiten die op school plaats vinden worden op de site geplaatst.
Werkgroepleden: Tonnie Peters, Jeroen Baerends, Jules Lauwerier, Gerard Gies.

Plattelandsraad

Harrie Mom vertegenwoordigt Loil binnen deze raad. Het is een raadgevend orgaan van de gemeente Montferland en houdt zich specifiek bezig met alle activiteiten in en betreffende het buitengebied. Doelstelling is en blijft het in stand houden van de leefbaarheid van het buitengebied en waar mogelijk deze extra te bevorderen. De raad is bezig met een herpositionering. Weth. Walter Gerritsen is nu voorzitter en Ellen van Hierden is de contactpersoon in het kader van wijk- en kerngericht werken binnen de gemeente. De plattelandsraad streeft naar een actiever beleid en een betere herkenbaarheid via de site van de gemeente. Speerpunten van de plattelandsraad zijn windmolens in omgeving Bijvanck te Loil, breedband Internet en verkeersveiligheid (met name provinciale weg N317 te Bergh). Een vrij nieuw project is het “Asbest eraf en zonnepanelen erop”. Getracht wordt dit plan in samenwerking met andere gemeenten (o.a. Bronckhorst en Doetinchem) vorm en inhoud te geven. De plattelandsraad maakt zich sterk om via kritische beoordeling van o.a. bestemmingsplan Buitengebied, het platteland leefbaar te houden.
Er bestaan vacatures voor diverse delen van het buitengebied (o.a. Azewijn en Kilder).
De plattelandsraad werkt waar mogelijk samen met de KR Loil en andere dorps- en wijkraden zodat het juiste orgaan met de juiste werkzaamheden bezig is.

 1. Mededelingen
 • September is door gemeente Montferland uitgeroepen tot maand van het Wijk- en Kerngericht werken. Er wordt in de regionale media veel aandacht voor gevraagd.
 • Opruimdag zwerfvuil. Wordt weer op dezelfde wijze als op 10 april 2015 georganiseerd. In 2016 is de opruimdag de 1e vrijdag nadat de klok wordt vooruit gezet naar zomertijd. Dit is dus naar verwachting 1 april 2016 (geen grap).
 • Burendag in 2015 is op 26 september. Is meer iets voor wijken in de grote steden. Er is wel een subsidiepotje voor. In 2016 staat de datum van 24 september. De werkgroep Sociale samenhang zet het op hun agenda.
 • Kern met pit: De folders voor nieuwe aanmeldingen zijn binnen. Geïnteresseerde verenigingen nemen een folder mee.

Op dit moment loopt de nominatie van Sjante met De Passie. In het 4e kwartaal wordt bericht verwacht of we een ronde verder zijn. In februari 2016 volgt het eindoordeel.

Bij plannen om een project aan te melden voor Kern met Pit kan de KR op verzoek ondersteunen.

Verzocht wordt om plannen voor aanmelding door te geven aan de KR zodat wordt voorkomen dat er in het dorp meerdere projecten meedoen en zich elkaar beconcurreren.

 • 26 september 2015 is in Loil het Gelders Bielemantreffen met Kampioenschappen.
 • 12 september is Loilland at the park. Er zijn nog kaarten in de voorverkoop, maar men moet snel zijn. Anders zijn er kaarten bij de entree te koop.
 • Dit is een druk weekend want op 13 september is de 11Dorpentoer en ook de vrijwilligersdag van de parochie.
 1. Financiële acties 2015-2016

De planning is voor de Loilse verenigingen om te voorkomen dat zij op het zelfde moment langs de deur gaan. Besloten wordt tevens een enkele landelijke collecte te vermelden omdat betrokken Loilse collectanten tegen dezelfde concurrentie oplopen.

6 t/m 12 september 2015 Landelijk collecte KWF
13 september 2015: Kerkbalans
15 september 2015 Drumfanfare Loil-Vooruit
Vanaf 19 september 2015 Grote Clubactie
21 t/m 27 september 2015 Landelijke collecte nierstichting
17 t/m 23 oktober 2015 Dansgarde
Vanaf 10 oktober 2015 Loil Kalender
Rond kerst en oud/nieuw 2015 Prinsenlotto De Vrolijke Drammers
Eind mei/begin juni 2016 SV Loil – voetbal
Laatste drie weken juli 2016: Schuttersgilde Loil-Vooruit

10 Rondvraag

Joep vraagt of er, zoals gewoon, een vermelding in het KR boekje komt dat de kalender weer te koop zijn. Actie Wg. communicatie

Heidy heeft door alle plannen met de openbare gebouwen, het gevoel dat de gemeente de kleine kernen niet meer serieus neemt.

Hans vraagt aandacht voor de problemen van de huurders van de pastorie. Zij kunnen met evenementen vaak niet meer met de auto van huis omdat ook dat gedeelte van het plein vol staat. Is er d.m.v. belijning of met bordjes iets mogelijk? Actie KR naar agenda regulier overleg.

Eric stelt dat de buitengrens Loil ruimer moet worden getrokken bij berichtgeving over evenementen en faciliteiten. Actie: Wg communicatie e.a.

Ruud vragen info over de St. Jozefschool aan te leveren voor de Welkom in Loil map. Actie Els.

Aanwezig:
Ivonne Harmsen, voorzitter KR,
Gerard Gies, penn.mr. KR en Schuttersgilde Loil-Vooruit,
Geert Wanders, KR en SV Loil Volleybal,
Linda Hofman, KR,
Tonnie Peters, KR,
Eric Welling KR en SV Loil voetbal
Bas Heuberger, KR,
Jules Lauwerier, KR,
Peter Bosman, KR en CV De Vrolijke Drammers,
Els Koster, secretaresse KR en notulist
Willemien Derksen, SPOL,
Tamara Donkers, Loil in het groen,
Bennie Bus, Schuttersgilde Loil-Vooruit,
Sandra Lenting, CDA,
Ans Reuling, Lovida,
Mientje Schuurman, Lovida,
Leo Hendriks, Café-zaal Hendriks
Geert Korte, CV De Vrolijke Drammers,
Geert Jansen, Amicitia,
Heidy Ebbing, Wg. Sociale samenhang,
Hans Bloem, Parochie st. Gabriel,
Henk Wenting, Drumfanfare Loil Vooruit,
Joep Buiting, Schietvereniging SV Loil,
Harrie Mom, Plattelandsraad

Bericht van verhindering:
Ab Dieker, CDA
Ton van Alst, Loil kalender
Clemens van Alst, Loil kalender
Rick Mom, Wg wonen
Rianne en Erik Godschalk, Wg Soc. Samenhang
Ruud Leuverink, wnd. Directeur St. Jozefschool.