Hoe ziet Loil er over 5 jaar uit? Wat is er ondertussen al gebeurd in Loil? En wat heeft aandacht nodig? Op 14 mei is het bestuur van de Kontaktraad en leden van de verschillende werkgroepen op zoek gegaan naar antwoorden op deze vragen, in de vorm van een brainstormsessie en discussie over de dorpsvisie.

Dorpsvisie

Als eerste werd de enkele jaren geleden opgestelde Dorpsvisie doorlopen, waarbij alle onderwerpen aan bod kwamen:

  • Wonen in Loil: bestaande huizen worden redelijk goed verkocht, ook aan mensen die daarvoor niet in Loil hebben gewoond. Het bouwen van starterswoningen /nieuwbouw is, door zowel de gemeente als de provincie, beperkt en alleen mogelijk op locatie binnen de zogenaamde contour van Loil. In de praktijk betekent dit dat eerst sloop van bestaande gebouwen nodig is.
  • Onderwijs in Loil: hier wordt gekeken naar de verschillende mogelijkheden om ook voor de toekomst het onderwijs in Loil op niveau te houden. De eerstkomende jaren voldoet de Loilse school nog zeker aan de norm die hiervoor is gesteld.
  • Natuur en recreatie in Loil: er gebeurt veel, zo is het project “Loil in het groen” van start gegaan en eigenlijk is men met alle acties, zoals beschreven in de Dorpsvisie aan de slag.
  • Sociale samenhang in Loil: bijna van zelfsprekend, maar toch belangrijk voor Loil. Een van de belangrijkste onderwerpen is de verandering in de zorg, en de rol van de gemeente hierin.
  • Gemeenschapsgebouwen in Loil: hierin zijn de zaken t.o.v. de Dorpsvisie het meest veranderd. De Gemeente heeft aangegeven De Zomp als gemeentelijke gebouw af te willen stoten. Dit betekent dat gekeken moet worden op welke wijze de voorzieningen in De Zomp, maar ook de voorzieningen in de andere (gemeenschaps-) gebouwen, die mogelijk in de toekomst verdwijnen, behouden kunnen blijven.
    Dit zou kunnen door De Zomp als Loilse gemeenschap zelf te exploiteren, maar daarbij moet goed onderzocht worden of dit bijvoorbeeld voor de langere termijn financieel haalbaar is. Alternatieven zouden nieuwbouw of gebruik van een andere gebouw kunnen zijn.

Wat gaan we er aan doen?

Aansluitend hierop zijn de vragen gesteld: Hoe ziet Loil er over 5 jaar uit? Wat betekent dat volgend jaar? Wat doen we er ‘morgen’ aan?
Al snel werd duidelijk dat Loil er over 5 jaar heel anders uit kan zien. Welke voorzieningen hebben we nodig om Loil leefbaar en aantrekkelijk om te wonen te houden? De wildste ideeën kwamen voorbij, van Loil als sportdorp met survival door de kerk tot Loilse boeren die energie opwekken voor het hele dorp.
Gemeenschapsgebouw
Maar één onderwerp stak er ver bovenuit: een duurzaam gemeenschapsgebouw, waarbij er voor alles wat ons dorp “Loil” maakt ruimte is. Een plek die niet alleen duurzaam is qua energie, maar die er vooral voor zorgt dat voorzieningen en verenigingen ook in de toekomst kunnen blijven voort bestaan. Een plaats die er voor zorgt dat Loil leefbaar blijft en alleen maar beter wordt in de toekomst. Dus een gebouw dat onderdak en voorzieningen biedt voor alle verenigingen, maar ook een ontmoetingsplek is voor allerlei bijeenkomsten en gelegenheden. Daarbij is de financiële haalbaarheid een kritische factor die grondig onderzocht moet worden.

De komende tijd gaan het bestuur van de Kontaktraad en de leden van de verschillende werkgroepen zich oriënteren op de mogelijkheden. Hierbij wordt o.a. met het gemeentebestuur gesproken. Ook worden andere dorpen en hun dorpsraden bezocht om te horen en te zien hoe zij dit hebben georganiseerd.