Kort geleden ontving het  bestuur van Kontaktraad Loil onderstaande mail met betrekking tot de ontwikkeling van een zonnepark in de Bijvanck:

Geacht bestuur van Kontaktraad Loil,

Momenteel bouwen wij Windpark Bijvanck in de gemeente Zevenaar, langs de Didamse Wetering in het gebied tussen Angerlo en Loil. Via deze e-mail maken we graag bekend dat we inmiddels ook een idee hebben voor een zonnepark aan de voet van twee van de windmolens van dit windpark. Dit zonnepark willen we graag samen met de bewoners binnen 1200 meter realiseren en we hebben hen inmiddels hiervoor ook benaderd.
In deze e-mail lichten we het idee verder aan u toe. Zo zijn er goede mogelijkheden om het zicht op het zonnepark weg te nemen. Daarnaast hebben we een concreet voorstel hoe omwonenden financieel voordeel kunnen hebben van dit zonnepark.

Wat is Pure Energie?

Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf. Al 25 jaar werken we aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken te realiseren. Iedereen, zowel particulier als bedrijf, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen door klant te worden van Pure Energie. We leveren niet meer stroom dan we zelf opwekken. Zo heeft Pure Energie kennis van alle facetten: van locatieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces tot bouw en beheer van de windmolens en zonneparken en het leveren van de groene stroom (www.pure-energie.nl). Voor dit zonnepark zijn Henk Schoonvelde (projectleider) en Matthijs Oppenhuizen (omgevingsmanager) de contactpersonen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze brief.

Locatie Zonnepark Bijvanck
De locatie van Zonnepark Bijvanck is het gebied onder en direct ten noorden van de twee oostelijke windmolens van Windpark Bijvanck. De Didamse Wetering begrenst het plangebied aan de zuidkant. Aan de noord- en westkant loopt het plangebied in de richting van de Ganzepoelweg, maar er blijft ruime afstand tussen het zonnepark en de Ganzepoelweg.
De locatie staat aangegeven op de plattegrond die als bijlage aan deze e-mail is toegevoegd. Het geel gemarkeerde gebied op die plattegrond is de beoogde locatie van Zonnepark Bijvanck. De groene met zwarte stippen zijn de plekken van de drie oostelijke windmolens van Windpark Bijvanck.

We kiezen voor deze plek, omdat we het zonnepark hiermee kunnen aansluiten op de netaansluiting van het windpark. Dat betekent dat er niet veel nieuwe elektriciteitskabels hoeven worden aangelegd. Daarmee wordt meer duurzame elektriciteit opgewekt zonder extra grote infrastructuur.

De gemeente Zevenaar heeft een toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind) ‘Energietransitie vraagt om ruimte’ vastgesteld. Daarin staat welke eisen en voorwaarden de gemeente stelt aan zonneparken. In dit beleidskader is het gebied van Zonnepark Bijvanck aangemerkt als voorkeursgebied. De gemeente werkt met verschillende voorkeursgebieden en clustering van duurzame energieprojecten is een criterium om een gebied tot voorkeursgebied aan te merken. Daarover staat het volgende in het toets- en afwegingskader:

“Daarnaast wordt als voorkeursgebied ook aangemerkt de gebieden waar al sprake is van een bestaande dan wel in ontwikkeling zijnde grootschalige energievoorziening. Dus uitbreiding van een bestaande windturbineopstelling of zonnepark, al dan niet gelegen op de grens met de buurgemeenten. Hierbij gaan we uit van clustering. Er is een voorkeur voor enkele grote locaties in gebieden waar dit verhoudingsgewijs goed past.”

Omvang en opbrengst Zonnepark Bijvanck
Het totale plangebied is 23 hectare groot. Conform de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar laten we minimaal 25 procent van dit gebied onbedekt. Dat wordt dus niet bebouwd met zonnepanelen. Dat betekent dat er maximaal 17 hectare aan zonnepanelen komt en zeer waarschijnlijk nog iets minder. Een zonnepark van deze omvang wekt naar verwachting circa 17 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. In de gehele gemeente Zevenaar werd in 2018 iets minder dan 221 miljoen kWh verbruikt. Het beoogde zonnepark kan dus naar verwachting bijna 8 procent van het huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente duurzaam opwekken.

Samen met omwonenden een plan maken
Op minimaal 25 procent van het plangebied plaatsen we dus geen zonnepanelen. De ruimte van meerdere hectares die hierdoor beschikbaar is, kunnen we gebruiken om het zonnepark landschappelijk in te passen. Zo kan er een haag of struweel rondom het zonnepark komen waardoor het voor omwonenden niet is te zien. Ook kunnen we het gebied zo inrichten dat het aantrekkelijk wordt voor bijvoorbeeld vogels, door onder andere struiken, planten en kruiden te planten en te zaaien die beschutting en voedsel geven. We hebben hier ervaring mee met andere zonneparken. Graag bespreken we met omwonenden de mogelijkheden en welke wensen zij hiervoor hebben. Zo kunnen we samen het plan voor het zonnepark maken.

Zonnepark in pril stadium
De ontwikkeling van het zonnepark verkeert nog in een pril stadium. Een formele procedure om een vergunning te verkrijgen zodat we dit zonnepark kunnen realiseren, is nog niet begonnen. We betrekken graag eerst de omgeving hierbij. Wel hebben we dit idee kenbaar gemaakt aan de gemeente Zevenaar. Het lijkt op het eerste gezicht te voldoen aan de eisen die de gemeente stelt aan zonneparken als het gaat om onder andere locatiekeuze, mogelijkheden voor landschappelijke inpassing en mogelijkheid voor betrokkenheid van de omgeving.

Deelname van de omgeving in het zonnepark
We willen dit zonnepark graag samen met de omgeving realiseren. Daarom hebben we een voorstel hoe de omgeving betrokken kan zijn bij de planvorming en hoe de omgeving mede-eigenaar kan worden van het zonnepark.

 

  1. We stellen voor een werkgroep in te richten waaraan omwonenden binnen 1200 meter uit de omgeving van het zonnepark deelnemen. Samen met deze omwonenden bespreken we het plan en bijvoorbeeld de wensen voor de inrichting van het zonnepark. Zo maken we in samenspraak met de omgeving een concreet plan.
  2. Een energiecoöperatie kan mede-eigenaar worden van het zonnepark. Inwoners kunnen lid worden van deze coöperatie, kunnen zo mee-investeren in het zonnepark en worden daardoor samen eigenaar van een deel van het zonnepark. De coöperatie kan tot 50 procent van het zonnepark in eigendom krijgen. Via de coöperatie exploiteren inwoners daarmee een deel van het zonnepark en krijgen hier dus inkomsten uit. Wat ons betreft krijgen omwonenden binnen 1200 meter voorrang op inwoners op grotere afstand van het zonnepark bij de mogelijkheid om te investeren. Dit kunnen we samen met de omwonenden concreet nader uitwerken.

Website, nieuwsbrief en contactgegevens
Meer informatie over ons en dit initiatief vindt u op de website: www.zonneparkbijvanck.nl. Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. We zijn bereikbaar op info@zonneparkbijvanck.nl of u kunt bellen met Matthijs Oppenhuizen op 06-57870755.
We hopen u zo goed te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Henk Schoonvelde (projectleider)
Matthijs Oppenhuizen (omgevingsmanager)